Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Projektbeskrivning

SwedNESS: Projektet är en del av SwedNESS, en nationell forskarskola för neutronforskning i Sverige. Se länk för mer information http://swedness.se/ 

Syftet med doktorandprojektet är att bestämma strukturen och strukturella förändringar som ligger bakom proteinaggregering och fibrillering med hjälp av en in situ-kombination av neutronspridning och optisk spektroskopi. Tillämpningen av metoden har en bredare inverkan på vår allmänna förståelse av biologiska processer som sker vid flera tids- och längdskalor samt involverar olika reaktiva arter.

Arbetsuppgifter

Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med partners vid Malmö universitet och European Spallation Source (ESS, Lund), som kombinerar kompetens inom experimentella aspekter och datamodellering, och erbjuder breda inlärningsmöjligheter inom ett växande fält av biomolekylär vetenskap. 

Du förväntas vara delaktig i alla steg i projektet, dvs att förbereda och utföra experiment på instrument både i laboratoriet och vid stora anläggningar, samt att analysera och publicera data. 

I gengäld får du gott om kreativt utrymme för att utveckla projektet, betydande resurser för att producera spännande resultat, och du kommer gagnas av att vara en del av vårt team med mycket gott samarbete och kompletterande kompetenser. 

 • Forskningen omfattar design och testning av experiment med optisk spektroskopi och spridning samt analys av data, inklusive användning av multivariat analys.
 • Doktoranden förväntas hjälpa till med handledning av MsC examensprojekt
 • Projektet är ett samarbete med Malmö universitet och ESS och doktoranden förväntas bidra aktivt till dessa samarbeten.
 • Doktoranden förväntas delta i de aktiviteter som ordnas av forskarskolan SwedNESS.

Arbetsuppgifter kan specifikt innefatta:

 • planering, beredning och implementering av småvinkelspridningsexperiment i kombination med optisk spektroskopi vid neutronkällor proteinproduktion och provoptimering
 • utveckla strategier för att samtidigt samla in och tolka småvinklade neutron- och röntgenspridningsdata och kompletterande tekniska data som UV-VIS, fluorescens och Raman-spektroskopier för proteinmontering.
 • utveckla rutiner för dataanalys för kinetiska studier av proteinsamling / aggregering / fibrillering
 • identifiering och publicering av resultaten
 • vetenskapligt samarbete inom och utanför gruppen och inom konsortiet
 • kommunikation av resultaten

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för tillämpad biokemi uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng inom ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete på 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan examen på jämförbar avancerad nivå med inslag av grundläggande eller tillämpade biovetenskaper

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • En bakgrund inom strukturbiologi, fysikalisk kemi, proteinkemi eller proteinbiofysik.
 • Erfarenhet av datainsamling eller analys med hjälp av neutron- eller synkrotrontekniker anses vara viktig
 • Erfarenhet med liten vinkelspridning anses vara viktig.
 • Erfarenhet av kinetiska studier, till exempel biomolekylär aggregering
 • Erfarenhet av tvärvetenskapliga projekt är viktigt.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Förmåga att handleda yngre forskare.
 • Internationell erfarenhet anses vara positiv.
 • Erfarenheter av vetenskaplig programmering, molekylär modellering och / eller spridning är meriter.
 • Erfarenheter inom HPLC, UV-VIS och / eller fluorescensanalys är en fördel för kandidaten.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/4273
Kontakt
 • Docent Cedric Dicko, universitetslektor, cedric.dicko [at] tbiokem.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-12-22
Sista ansökningsdag 2021-02-28

Tillbaka till lediga jobb