Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Sociologiska institutionen i Lund består av tre samhällsvetenskapliga discipliner, pedagogik, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för samtliga tre discipliner är att de alla försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar därmed empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Arbetsuppgifter

Dessa anställningar är en del av Show & Tell, ett ERC-finansierat forskningsprojekt som undersöker vad som händer när nya typer av bevis flyttas mellan epistemiska kulturer, med empiriskt fokus på algoritmiskt genererade bilders rörelser mellan vetenskapliga och rättsliga rum. För mer information om projektet se

https://www.soc.lu.se/showandtell

Sökande ska kunna uppvisa starka analytiska färdigheter, kreativitet, uppmärksamhet på detaljer, flexibilitet och entusiasm samt erfarenhet av samhällsvetenskapliga etnografiska och/eller intervjumetoder.

Doktoranden förväntas att:
- utföra etnografiskt fältarbete och samla in högkvalitativa data som fokuserar på polis, åklagare, försvarare, domare och/eller domstolar till projektet. Organisation av fältarbete och avrapportering skall utföras i nära samarbete med projektgruppen.
- utveckla egna forskningsfrågor och analyser utifrån projektets övergripande tema och gemensamma material
- delta vid regelbundna schemalagda projektmöten
- ha ett nära samarbete med forskningsledaren och andra i teamet vad gäller alla aspekter av projektet
- skriva egenförfattade och/eller samförfattade artiklar för publikation inom anställningsperioden
- skriva och försvara en doktorsavhandling

Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav. Projektets arbetsuppgifter inkluderar etnografiskt fältarbete och intervjuer i sammanhang där svenska språket dominerar, medan arbetet med data förekommer på både svenska och engelska. Arbetsspråket på forskarutbildningen är i huvudsak engelska.

Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och aktivt delta i projektgruppens möten samt institutionens forsknings- och undervisningsmiljö. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier). Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Studieplan och annan information om forskarutbildningen i sociologi finns tillgänglig på:

http://www.soc.lu.se/forskning/forskarstudier/handboken

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande (1) har
grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och (2) bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS 2010:1064).

För grundläggande behörighet se:
https://www.soc.lu.se/utbildning/forskarutbildning

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i sociologi eller socialantropologi har den som avlagt examen på avancerad nivå i sociologi, socialantropologi, eller närliggande disciplin eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen skall innehålla självständiga arbeten omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i sociologi, socialantropologi eller motsvarande.
I bedömningen kommer särskilt vikt läggas vid:
- kvaliteten på den sökandes master/magisteruppsats och andra vetenskapliga texter och deras relation till projektets inriktning, metoder och övergripande syfte
- dokumenterad erfarenhet av arbete med etnografiska metoder och / eller intervjuer
- förmåga att arbeta självständigt enligt bedömning från master/magisteruppsats, andra vetenskapliga texter och diskussion om forskning under intervjun
- förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet inom den aktuella tjänsten
- bra kommunikationsförmåga, muntlig och skriftlig, på både svenska och engelska

Övriga meriter:

- dokumenterad förmåga att arbeta bra i en teammiljö och / eller samarbeta inom ett definierat forskningsprojekt
- god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som krävs för att klara forskarutbildningen.
- det är också väsentligt att den sökande avser att vistas i Lund under sin anställningstid för att aktivt delta i teammöten och bidra till institutionens forskningsmiljö.
Villkor Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, och måste innehålla följande:

1) ett introduktionsbrev, omfattande max 4 sidor, som innehåller en kort presentation av dig som sökande, en motivering till varför du söker forskarutbildningen vid Sociologiska institutionen i Lund och en beskrivning av varför du är intresserad av och anser dig ha relevanta erfarenhet och färdigheter för att arbeta i just detta forskningsprojekt

2) CV / meritförteckning som visar behörighet för forskarutbildning i sociologi / socialantropologi och beskriver dina kunskaper och erfarenheter

3) examensbevis och betyg

4) en till tre (1-3) vetenskapliga texter, inklusive din master/magisteruppsats (eller motsvarande). Minst en av dessa ska vara egenförfattad. För samförfattade publikationer, bifoga specifikation angående varje författares bidrag.

5) namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/4291
Kontakt
  • Anna Melin, frågor ang. rekryteringsprocessen, 046 222 4148, anna.melin@sam.lu.se
  • Alison Gerber, frågor ang. tjänsten, 046 222 3461, alison.gerber@soc.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-12-16
Sista ansökningsdag 2021-02-28

Tillbaka till lediga jobb