Lunds universitet, Humaniora och teologi, Institutionen för utbildningsvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

inriktning mot utbildningshistoria

Skol- och utbildningshistoria studerar lärande, fostran, bildning, utbildning, utbildningsreformer och undervisning i ett historiskt perspektiv. Inriktningen kan vara mot social- kulturhistoria och utbildning, förändring av och idéer om undervisning eller av undervisningens rum, debatter och konflikter om utbildning och utbildningens mål och betydelse eller av utbildningens organisering och ägandeformer nationellt eller internationellt. Institutionen är en del av det utbildningshistoriska nätverk som bildades i Uppsala 2005.  Då det finns en stark koppling mellan forskarutbildning och Lärarutbildning på LU är utbildningshistoria ett centralt kunskapsfält både inom forskarutbildningen i utbildningsvetenskap och inom lärarutbildningen.

inriktning mot praktiknära skolforskning

ULF-projektet (Utbildning, Lärande, Forskning) är en femårig nationell försöksverksamhet som utprövar modeller för bl.a. samarbete kring praktiknära skolforskning mellan lärosäten och skolhuvudmän. I Lund har ett forskningssamarbete byggts upp mellan Lunds universitet och Lunds fem kommunala gymnasieskolor. Projektet i Lund drivs av samordningsgruppen för praktiknära forskning vid Institutionen för utbildningsvetenskap, som bl.a. erhållit finansiering av tre forskningsprojekt och delfinansiering av en tvåårig postdokanställning inom området praktiknära skolforskning. I projektet ingår också gymnasielärare, en del av dem disputerade. Involverade forskare inom institutionen har bildat en forskargrupp bestående av sex disputerade forskare och en doktorand. Mer information om praktiknära skolforskning finns här: https://www.ulfavtal.se/

inriktning mot högskolans professionsutbildningar

Institutionen samarbetar med Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Borås i syfte att utveckla svenska högskolans professionsutbildningar på vetenskaplig grund, där såväl utbildningar med yrkesexamen (t.ex. ”ingenjörsutbildning”, ”lärarutbildning”) som ”konstnärlig utbildning” samt ”forskarutbildning” är områden av intresse. Beroende på aktuella kunskapsbehov inom våra professionsinriktade utbildningar kan doktorandernas forskningsprojekt handla om lärande, undervisning, sociala förhållanden, organisatoriska processer, politiska villkor och policyimplementering m.m. Kunskapsbildningen som satsningen genererar är av direkt relevans för att stärka högskolans professionsutbildningar, och kan vara såväl teoretiskt som praktiskt inriktad för detta ändamål. Vid Institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs för närvarande forskning med specifik inriktning mot ”lärarutbildning” respektive ”forskarutbildning”, men forskning även inom andra professionsinriktningar välkomnas.

 

Arbetsuppgifter

Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring, såsom undervisning och administrativa uppgifter, kan förekomma.

 

Behörighet

Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/

 

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

 

Till ansökan ska bifogas:

- dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)

- uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå

- förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art

- artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet

- i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå

- projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser).

 

OBS! Alla dokument (uppsatser, artiklar, projektplan) ska laddas upp i ansökningssystemet i pdf-format.

 

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/169
Kontakt
  • Kristina Arnrup Thorsbro, fakultetssekreterare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Roger Johansson, utbildningshistoria, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Anders Persson, praktiknära skolforskning, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Eva Brodin, högskolans professionsutbildningar, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Publicerat 2021-02-01
Sista ansökningsdag 2021-03-01

Tillbaka till lediga jobb