Lund University, The Department of Psychology

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Forskningsprojekt inom psykologi
Institutionen för psykologi finansierar en doktorandposition inom projektet: Utveckling av språk-baserade mätinstrument som är individ-anpassade för diagnos av depression och ångest.

Hur en person uttrycker sitt hälsotillstånd med språk representerar rik information. Språk är ”det vanligaste och mest pålitliga sättet för människor att översätta sina inre tankar och känslor till en form som andra kan förstå” (Tausczik & Pennebaker, 2010, s. 25). Detta projekt utvecklar och anpassar en metod för att förbättra precisionen vid diagnos av Egentlig depression och Generaliserat ångestsyndrom. Metoden använder artificiell intelligens (AI) baserat på naturlig språkbehandling (natural language processing) och maskininlärning (machine learning) för att analysera öppna textsvar. Den öppna svarsmetoden kallas språk-baserade mätinstrument (eller semantiska mått/semantic measures), där respondenterna svarar på frågor med fritextsvar som analyseras med AI. De språk-baserade mätinstrumenten utvecklades ursprungligen av Kjell et al. (2019); där flera studier visar att dessa mätinstrument har större validitet och tillförlitlighet jämfört med traditionella skattningsskalor (t.ex. Kjell et al., 2019). Dessa resultat har potential att förbättra psykologiska bedömningar eftersom skattningsskalor är det dominerande verktyget för att bedöma självrapporterade konstrukt inom psykologi, medan AI-metoder på språk fortfarande är underutvecklade och därför sällan används. Detta projekt syftar till att vidareutveckla och anpassa dessa språk-baserade mätinstrumenten med ett mer personcentrerat tillvägagångssätt för att förbättra diagnostiska förutsägelser.

Doktorandtjänsten finansieras delvis av ett bidrag från eSSENCE@Lund, med e-vetenskapligt (e-science) fokus, och delvis av Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

Samarbeten
Doktorand och handledare för detta projekt kommer att vara i en stimulerande och relevant akademisk forskningsmiljö med kopplingar till industrin. Projektet kommer att ingå i större samarbeten med pågående projekt vid LU med internationella samarbeten vid datavetenskapliga avdelningar vid Stony Brook University (NY; Andrew Schwartz) och vid Köpenhamns universitet (Isabelle Augenstein). Inom LU omfattar samarbeten projekt som finansieras av VINNOVA och Kamprad Family Foundation som fokuserar på att diagnostisera psykologiska problem med AI. Dessutom involverar projektet ett samarbete med företaget WordDiagnostics (CEO Tomas de Souza; Oscar Kjell är medgrundare), som tillhandahåller ett AI-baserat beslutsstöd för att diagnosticera depression, ångest och stressproblematik.

Doktorandprojektet
Detta projekt vidareutvecklar och optimering de språk-baserade mätinstrumenten ur ett patientcentrerat perspektiv, vilket inkluderar:

Syfte I: Anpassa de språk-baserade mätinstrumenten så att de är optimerade för olika personer.

Syfte II: Undersöka vilka öppna frågor som är viktigast för i) att predicera korrekt diagnos ii) förbättra arbetsalliansen mellan patient och terapeut och iii) få respondenterna att känna sig hörda och bekväma med att dela sin berättelse/erfarenhet.

Syfte III: Anpassa de språk-baserade mätinstrumenten för att minska svarsbördan och förbättra svarkvaliteten för att öka korrektheten i diagnosticeringen.

I projektet kommer doktoranden att arbeta självständigt med stort personligt ansvar.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i psykologi omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation.

Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen samt bör räkna med tjänstgöring med främst undervisning på högst 20 procent. Den som anställs som doktorand erhåller månadslön. Information om forskarutbildningen i psykologi finns att hämta på http://www.psy.lu.se/studera/forskarutbildning. 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet psykologi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Bedömningsgrunder
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. De sökande bedöms utifrån:

 • Kvaliteten på tidigare skrifter, såsom uppsatser på magisternivå, publicerade rapporter och andra relevanta forskningsmeriter.
 • Forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet. Hänsyn kan också tas till tidigare studier och arbetslivserfarenhet av relevans.
 • Tidigare erfarenheter av kliniskt och/eller forskningsrelaterat arbete med frågor som rör det diagnostiska förfaranden för psykiska problem (och särskilt depression, ångest och/eller stress-problematik).
 • Demonstrerad erfarenhet av statistik, datavetenskap och/eller arbete i R.

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev på engelska eller svenska (max 2 sidor) som innehåller en kort presentation av den sökande, betydande kvalifikationer och en kort beskrivning av varför den sökande är intresserad av projektet och doktorandprogrammet vid Institutionen för Psykologisk, Lunds universitet.
 • Meritförteckning som visar behörighet för forskarutbildningen.
 • Examensbevis.
 • Uppsatsarbeten.
 • Forskningsplan (max 3 sidor exklusive referenser) som presenterar initiala idéer om vad som skulle vara intressant att undersöka när det gäller att predicera depression-, ångest- och/eller stress-problematik från språk-baserade mätinstrumenten.
 • Namn och kontaktuppgifter för två referenser.  

Villkor
Tidsbegränsad anställning med månadslön under fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/179
Kontakt
 • Oscar Kjell, Projektledare, oscar.kjell@psy.lu.se
 • Hannah Stén, Personalsamordnare, hannah.sten@sam.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-01-26
Sista ansökningsdag 2021-03-07

Tillbaka till lediga jobb