Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Lunds universitet är ett fullskaligt och forskningsintensivt universitet, och ingår som enda svenska universitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21 (U21). Lunds universitet har partneruniversitet i närmare 70 länder, och attraherar flest internationella studenter av alla svenska universitet.

Juridiska fakulteten kännetecknas av internationalisering, sammanflätning av utbildning och forskning, tvärvetenskap samt nära och gränsöverskridande samverkan med det omgivande samhället. Fakultetens forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå präglas av internationalisering, och vid sidan av juristprogrammet erbjuds också flera internationella mastersprogram.

Lunds universitet och den Juridiska fakulteten erbjuder en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö i den bredare dynamiska vetenskaps- och innovationsregion som Öresundsregionen utgör.

Ämne

Allmän rättslära

Ämnesbeskrivning

Ämnet allmän rättslära omfattar juridisk teori och metod. Ämnet omfattar frågor som är gemensamma för alla rättsområden, t.ex. analys av begreppet rättskälla och metodutveckling för lagtolkning. Ämnet omfattar även utveckling av teori och metod inom ett visst rättsområde, t.ex. konstitutionell teori och metod för avtalstolkning. Allmän rättslära är ett tvärvetenskapligt ämne där teori och metod från t.ex. filosofi, matematik och nationalekonomi tillämpas inom juridiken. Ämnet har en teoretisk bredd som inkluderar såväl teoretisk filosofi (logik, kunskapsteori mm) som praktisk filosofi (politisk filosofi och moralfilosofi).

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar i första hand ett ansvar för undervisning och examination i allmän rättslära, men även ett ansvar för inslag av teori och metod i andra ämnen på juristprogrammet. I arbetsuppgifterna ingår att undervisa på juristprogrammets grund- och fördjupningskursnivå, att handleda och examinera examensarbeten och kandidatuppsatser, att undervisa inom ramen för fakultetens mastersprogram och distans- och uppdragsutbildningar samt att handleda doktorander. Därutöver innefattar arbetsuppgifterna att aktivt verka för en pedagogisk utveckling av utbildningen på alla nivåer.

I arbetsuppgifterna ingår vidare att genom undervisning, handledning och samarbete med lärare, forskare, doktorander och studenter samt samverkan med det omgivande samhället vidmakthålla och vidareutveckla en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö samt bidra till fakultetens övriga verksamhet, såsom att ta på sig förtroende- och ledningsuppdrag. Till dessa arbetsuppgifter hör särskilt att aktivt bedriva forskning och medverka till en utveckling av forskningsmiljön i allmän rättslära. Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För universitetslektor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
 • förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk på juristprogrammet är ett krav liksom förmåga att undervisa på engelska.

Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper i allmän rättslära och bred undervisningskompetens inom juridisk metod, rättsfilosofi, moralfilosofi, politisk filosofi, genusteori, logik och argumentationsanalys.

Vikt kommer också att fästas vid:

 • bred ämnesmässig kompetens.
 • dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar om externa medel.
 • dokumenterade internationella forsknings- och undervisningserfarenheter, exempelvis i form av publikationer, forsknings- och undervisningsvistelser i utlandet, forskningssamarbeten och konferenspresentationer. 

Anvisningar för ansökan

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas i tre exemplar till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Helena Josefsson, Box 207, 221 00 Lund.

Ansökan ska utformas i enlighet med följande mall (för akademisk meritportfölj, innehållande beskrivningar av meriter, se länk) och innehålla följande:

 • personligt brev
 • kortfattad curriculum vitae (CV)
 • beskrivning av vetenskapliga meriter med bilagor (såsom sammanfattning av forskningen, forskningsprofil, forskningsverksamhet inkl. nationella och internationella meriter, forskningserfarenheter och meriter)
 • fullständig publikationslista
 • förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga 5 vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa. De åberopade 6 publikationerna ska biläggas ansökan. DOI-kod för varje publikation ska anges om sådan finns.
 • beskrivning av pedagogiska meriter med bilagor (såsom sammanfattning av den pedagogiska verksamheten, kort pedagogisk självreflektion, pedagogisk meritförteckning)
 • beskrivning av meriter rörande ledarskap och administration med bilagor (såsom sammanfattning, kort självreflektion och meritförteckning av administrativa erfarenheter och ledningsuppdrag)
 • beskrivning av meriter rörande samverkan med bilagor (såsom sammanfattning, kort självreflektion och meritförteckning av insatser och åtaganden rörande samverkan)
 • övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

This announcement is not translated to English.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-11-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/184
Kontakt
 • Helena Josefsson, kanslichef, +46462221095
 • Ulf Maunsbach, prefekt, +462221120
 • Christian Dahlman, professor, 0706660239
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2021-02-03
Sista ansökningsdag 2021-03-31

Tillbaka till lediga jobb