Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, globalisering, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter
En professor har ett övergripande ansvar för forskning och utbildning inom ämnesområdet och förväntas bidra till ämnets kontinuerliga utveckling, internt såväl som nationellt och internationellt. Arbetsuppgifterna består av egen forskning, undervisning och handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, samt ledarskap inom forskning och utbildning. En professor förväntas medverka i och leda större forskningsprojekt, inbegripet att söka externa forskningsmedel, och ska aktivt delta i institutionens dagliga arbete. Uppdraget innefattar även administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan. Därutöver har en professor ett särskilt ansvar för att företräda ämnesområdet, både inomvetenskapligt och i förhållande till det omgivande samhället. 

Behörighet och kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap 3 §). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad, kvalitativt och kvantitativt, överstiger vad som krävs för docentkompetens. Skickligheten visas genom aktuell internationell vetenskaplig publicering av hög kvalitet inom ämnesområdet och genom dokumenterad erfarenhet av forskningsledande och ämnesutvecklande verksamhet. Visad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag är ett krav. 

Den pedagogiska skickligheten visas genom dokumenterad och reflekterad undervisningserfarenhet på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. För att vara behörig ska den sökande ha handlett minst en forskarstuderande till doktorsexamen, som huvudhandledare eller handledare. Den sökande ska vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning, eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om minst fem veckor, om det inte föreligger särskilda skäl; sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Då undervisning kan förekomma på både svenska och engelska förväntas icke svenskspråkiga sökande att efterhand tillägna sig kunskaper i svenska på den nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom utbildning och administration. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Bedömningsgrund
Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter, samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att utföra arbetsuppgifterna väl. Lika stor omsorg ägnas prövningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid den sökandes förmåga att självständigt utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet inom ämnesområdet, uttryckt bl.a. genom a) publicering i välrenommerade internationella tidskrifter och/eller på välrenommerade förlag, med hänsyn tagen till ämnesområdets publiceringstraditioner; b) förmåga att som huvudsökande erhålla forskningsanslag i konkurrens; c) förmåga att initiera, planera och leda vetenskaplig verksamhet i kollegial samverkan och bidra till utvecklingen av starka forskningsmiljöer; resp. d) förmåga att etablera nationellt och internationellt forskningssamarbete och bidra till forskarsamhället, såväl inom det egna ämnesområdet som i vidare mening. Den vetenskapliga verksamhetens kvalitet sätts i förgrunden, men även omfattningen, med avseende på bredd och djup, tillmäts betydelse. Metodologisk bredd är särskilt meriterande. 

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten läggs särskild vikt vid den sökandes förmåga att utveckla, planera och genomföra utbildning av hög kvalitet inom ämnesområdet, uttryckt bl.a. genom dokumenterad och reflekterad erfarenhet av undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, samt att i kollegial samverkan bidra till utvecklingen av utbildningsmiljöer. Förmåga att handleda forskarstuderande till doktorsexamen tillmäts stor betydelse, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen på olika utbildningsnivåer. Den pedagogiska verksamhetens kvalitet sätts i förgrunden, men även omfattningen, med avseende på bredd och djup, är av vikt. 

Vidare tillmäts den sökandes administrativa förmåga och förmåga till kommunikation betydelse, liksom förmåga att företräda ämnet, samverka med det omgivande samhället och informera om den egna verksamheten. Erfarenhet av ledningsansvar och dokumenterat ansvarstagande för utvecklings- och förnyelsearbete på institutions-, fakultets- och universitetsnivå eller motsvarande är meriterande. Statsvetenskapliga institutionen har ett kollegialt arbetssätt. God samarbetsförmåga och beredvillighet att arbeta tillsammans i grupp värderas högt. 

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska utformas enligt "Anvisningar för ansökan till läraranställning och ansökan om befordran" vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (se https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf). 

I publikationsförteckningen anges de maximalt 10 skrifter som den sökande åberopar i första hand. Dessa skrifter ska bifogas ansökan. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/248
Kontakt
  • Björn Badersten, Prefekt, +46 (46) 222 01 59, bjorn.badersten@svet.lu.se
  • Jakob Gustavsson, Bitr prefekt och Studierektor GU, +46 (46) 222 45 52, jakob.gustavsson@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 (46) 222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 (46) 222 93 62
Publicerat 2021-01-28
Sista ansökningsdag 2021-04-15

Tillbaka till lediga jobb