Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vid enheten för Förbränningsfysik bedrivs en omfattande verksamhet med tonvikt på utveckling av laserspektroskopiska tekniker för såväl grundläggande studier som tillämpningar inom bl.a. förbränningsprocesser, förgasning, katalys, framställning av nanometerstrukturer och plasma.  Inom ramen för enhetens verksamhet finns omfattande nationella och internationella samarbeten med både akademin och industriella partners. Verksamheten bedrivs sedan 2001 i moderna lokaler i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska institutionen och i dagsläget arbetar cirka 60 personer vid enheten.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Optiska och laser-baserade mätmetoder är många gånger ideala för att beröringsfritt undersöka komplicerade och svårtillgängliga processer utan att inverka och negativt påverka mätobjektet. Teknikerna möjliggör bl.a. extremt hög tidsupplösning.

Doktorandprojektet kommer att handla om att utveckla och använda laserbaserade mätmetoder för att studera hur vätgas uppför sig i motorer för tunga transporter. Förnyelsebar vätgas bedöms ha stor potential i strävan mot hållbar energiförsörjning. Speciellt viktigt är att skapa lösningar som fungerar för de delar av transportsektorn, där elektrifiering inte är ett bra alternativ. Med hjälp av avancerad optisk diagnostik skall processerna kring vätgasförbränning studeras med nanosekundsprecision, i syfte att öka den vetenskapliga förståelsen. De metoder som kommer att användas här innebär hantering av avancerad teknisk utrustning, såsom tex kraftfulla pulsade lasrar och höghastighetskameror. Vidare ska analysmetoder utvecklas och användas för signalbehandling av tids- och spektralupplöst mätdata. Även bildbehandling kommer att vara centralt i utvärderingsarbetet.

Tjänstens fokus ligger på experimentellt arbete som vid tillämpningarna kommer att ske i nära samarbete med forskare på Inst. För Energivetenskaper. Praktiska mätningar i motorer med optisk access är en viktig del av projektet. Diagnostikutvecklingsarbetet innehåller såväl programmering som hantering av avancerad experimentutrustning vilket fordrar teoretiska och praktiska kunskaper inom matematik, fysik och kemi. Projektet har tydlig industrikoppling och genomförs i nära samarbete med utvecklingsavdelningarna på SEM AB, Scania CV AB samt Volvo AB.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
 • Goda teoretiska och experimentella kunskaper inom områdena optik, laser och spektroskopi.
 • Goda kunskaper i MATLAB eller liknande programspråk.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Önskvärda meriter

 • Erfarenhet av experimentell laserdiagnostik.
 • Erfarenhet av analys av experimentella data.
 • Erfarenhet av Labview eller liknande programspråk för att styra experimentutrustning mm.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan kan skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen!

Övrigt

Vi undanber oss kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag pga statliga upphandlingsregler.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/257
Kontakt
 • Professor Mattias Richter, +46462224565, mattias.richter@forbrf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-09
Sista ansökningsdag 2021-03-02

Tillbaka till lediga jobb