Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, globalisering, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter
Denna postdoktor-utlysning är en del av forskningsprojektet” Finansiella drivkrafter för klimatomställning i den energiintensiva industrin: Hur risk och osäkerhet påverkar investeringarna i basindustrin”, ett fyraårigt forskningsprogram som finansieras av Forskningsrådet Formas och som leds av docent Fredrik NG Andersson, Nationalekonomiska institutionen, i samarbete med docent Jakob Skovgaard och dr. Roger Hildingsson vid Statsvetenskapliga institutionen och med forskare från andra institutioner vid Lunds universitet.

Postdoktorn förväntas bedriva 80% forskning och 20% undervisning under två år. Syftet med projektet är att studera hur risker och osäkerheter påverkar finansmarknadernas benägenhet att investera i den energiintensiva industrins (s.k. basindustrin) klimatomställning. Mer specifikt fokuserar den statsvetenskapliga forskningen i projektet på politiska risker och osäkerheter av klimatinvesteringar och hur beslutsfattare uppfattar och hanterar dessa risker.

Beslutsfattare kan försvåra eller mildra sådana risker. En bred uppsättning aktörer inom internationella organisationer, EU-institutioner och på nationell nivå har ökat sina ansträngningar för att rikta finansiella flöden till klimatinvesteringar. I projektet undersöks utvecklingen av internationella och svenska styrningsarrangemang och initiativ for att främja finansiering av industrins klimatomställning. I det svenska fallet analyserar vi relationer mellan offentliga aktörer, finansiella institutioner och investerare. Dessa aktörer opererar inte bara på olika nivåer, utan inom både offentlig och privat sektor samt ekonomiska och miljömässiga policysfärer.

Kvalifikationer
Postdoktorn skall bidra empiriskt till projektet genom insamling och analys av data om olika initiativ och styrningsarrangemang för finansiering av klimatinvesteringar och hur beslutsfattare inom ramen för dessa hanterat risker förknippade med sådana finansieringsinitiativ. Det är därför viktigt att kandidaten har omfattande erfarenhet av att studera miljöpolitisk styrning samt har avlagt en doktorsexamen i statsvetenskap eller motsvarande discipliner inom ämne som är relevant för projektet. Det är dessutom en merit om den sökande har erfarenhet av att studera politisk ekonomi, särskilt finansiering, och samspelet mellan internationell, EU- och nationell politik och/eller offentliga och privata former av samhällsstyrning. Den sökande skall ha en ämnesmässig bakgrund inom statsvetenskap eller liknande discipliner, samt goda (kvalitativa och om möjligt också kvantitativa) metodkunskaper. Postdoktorn kommer att bedriva sin forskning oberoende av och i samarbete med de andra forskarna i forskningsprojektet och förväntas bidra till studiens bredare syfte. 

Kravprofil
För att vara behörig till en tjänst som postdoktor skall sökanden ha avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller liknande disciplin inom ett ämne som är relevant för projektet. Sökande som har avlagt doktorsexamen tre år före ansökningstidens utgång kommer att prioriteras. Treårsgränsen kan förlängas om det finns särskilda skäl, t.ex. föräldraledighet eller sjukskrivning efter disputation. 

Sökande som ännu inte slutfört sina doktorandstudier är välkomna att söka men måste visa intyg som styrker att de kommer att ha erhållit sin doktorsexamen senast den första anställningsdagen som postdoktor.

Den viktigaste bedömningsgrunden är sökandens vetenskapliga skicklighet, vidare beaktas pedagogisk skicklighet. Goda kunskaper i engelska och förmåga att undervisa på engelska är ett krav. Sökanden ska ha dokumenterat utmärkt förmåga att författa akademiska texter på engelska. Förmåga att bedriva självständig forskning och medverka i forskningssamarbete är av stor vikt för anställningen. Därtill bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig och analysera skriftligt källmaterial på svenska som viktigt.

Villkor
En postdoktor anställs tillsvidare, dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.
Din ansökan måste innehålla (a) ett brev som innehåller en redogörelse som beskriver de kvalifikationer som skulle göra det möjligt för dig att utföra den forskning som anges ovan, (b) ett CV, (c) ett eller två skrivprover (cirka 6 000-10 000 ord), t.ex. artikelmanus, bok- eller avhandlingskapitel, av vilka helst åtminstone ett bör vara ensamförfattat, (d) två rekommendationsbrev, samt (e) preliminär forskningsplan för forskning sökanden avser bedriva inom projektet (max 2 000 ord, exkl. referenser).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/262
Kontakt
  • Jakob Skovgaard , +46 46 222 97 76, jakob.skovgaard@svet.lu.se
  • Roger Hildingsson, +46 46 222 47 62, roger.hildingsson@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 46 222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 46 222 93 62
Publicerat 2021-01-29
Sista ansökningsdag 2021-03-12

Tillbaka till lediga jobb