Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Lunds universitet är ett fullskaligt och forskningsintensivt universitet, och ingår som enda svenska universitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21 (U21). Lunds universitet har partneruniversitet i närmare 70 länder, och attraherar flest internationella studenter av alla svenska universitet.

Juridiska fakulteten kännetecknas av internationalisering, sammanflätning av utbildning och forskning, tvärvetenskap samt nära och gränsöverskridande samverkan med det omgivande samhället. Fakultetens forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå präglas av internationalisering, och vid sidan av juristprogrammet erbjuds också flera internationella mastersprogram.

Lunds universitet och den Juridiska fakulteten erbjuder en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö i den bredare dynamiska vetenskaps- och innovationsregion som Öresundsregionen utgör.

Ämne

Rätt och hållbar utveckling

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet Rätt och hållbar utveckling är ett gränsöverskridande fält inom rättsvetenskapen med möjlig anknytning till flera traditionella rättsvetenskapliga ämnen. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Brundtlandrapporten, 1987). Hållbar utveckling inom rättsvetenskapen rör rättens roll i olika avseenden för ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet. Med ekologisk hållbarhet avses att hushålla med resurserna för kommande generationer. Social hållbarhet är att skapa förutsättningar för en socialt trygg tillvaro, en god hälsa och att upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter. Ekonomisk hållbarhet innebär vanligen att motverka fattigdom och utanförskap utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet negativt. Studier i ämnet Rätt och hållbar utveckling kan fokusera fenomen, resurser eller processer där rätten inverkar direkt eller indirekt på olika sätt för att uppnå en hållbar utveckling på ett eller flera av dessa områden. Det kan exempelvis röra affärsrättsliga, arbetsrättsliga, EU-rättsliga, familjerättsliga, folkrättsliga, förvaltningsrättsliga, komparativrättsliga, miljörättsliga, processrättsliga, rättsekonomiska, rättsfilosofiska, socialrättsliga och skatterättsliga perspektiv på hållbar utveckling. 

 

Arbetsuppgifter

Anställningen som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som ska ge möjlighet till pedagogisk och vetenskaplig meritering. I första hand ska anställningen ge utrymme för meritering inom forskning, och den huvudsakliga arbetsuppgiften är att bedriva forskning av hög kvalitet. Forskningen ska resultera i nationella och internationella publikationer, och den biträdande lektorn ska också formulera forskningsansökningar om externa medel. I arbetsuppgifterna ingår även att undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt inom ramen för fakultetens distans- och uppdragsutbildningar. Arbetsuppgifterna omfattar ett särskilt ansvar för forskning och undervisning i relevanta ämnen. Vid Juridiska fakulteten och Lunds universitet bedrivs mångfacetterad tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan på hållbarhetsområdet, exempelvis inom ramen för Hållbarhetsforum, LUCSUS, Internationella miljöinstitutet och forskarskolan Agenda 2030.

I arbetsuppgifterna ingår vidare att genom undervisning, handledning och samarbete med lärare, forskare, doktorander och studenter samt samverkan med det omgivande samhället vidmakthålla och vidareutveckla en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö samt bidra till fakultetens övriga verksamhet. Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Inom ramen för anställningen bereds möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor.

 

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

För biträdande universitetslektor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

 

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande bedömningsgrunder gälla:

 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Störst vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga.

Vikt kommer också att fästas vid:

 • anläggandet av ett svenskt, nordiskt eller europeiskt perspektiv i forskningen.
 • dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar om externa medel.
 • dokumenterade internationella forsknings- och undervisningserfarenheter, exempelvis i form av publikationer, forsknings- och undervisningsvistelser i utlandet, forskningssamarbeten och konferenspresentationer
 • bred ämnesmässig kompetens.

 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap. 12 a § HF (Högskoleförordningen).

 

Befordran till universitetslektor

En biträdande universitetslektors arbete och meritering bör utvärderas efter halva anställningstiden. Den anställde ska få anvisningar inom vilka områden vederbörande behöver utvecklas för att kunna befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tillsvidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som framgår nedan. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.

Ansökan ska inges till juridiska fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid.

 

Behörighet för universitetslektor

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt juris doktorsexamen eller utländsk doktorsexamen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För universitetslektor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmågan i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig. 

 

Bedömningsgrunder för universitetslektor

Vid befordran till universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Den övergripande bedömningsgrunden är att den sökande ska visa en stark progression under anställningstiden som biträdande universitetslektor i förmågan att bedriva forskning samt progression i förmågan att bedriva undervisning. Bedömningen av progressionen relateras bland annat till den beskrivning av den planerade forskningsverksamheten (inklusive tids- och publikationsplan) och forskningsambitionerna som den sökande ingivit i samband med sin ansökan till det aktuella biträdande universitetslektoratet.

 

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.

 

 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

 

 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.

 

 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.

 

 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet, såsom erfarenhet från administrativa och ledarskapsuppdrag.

 

 • Förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska på juristprogrammet är ett krav.

 

Vikt kommer också att fästas vid:

 • Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar om externa medel.
 • Dokumenterade internationella forskningserfarenheter, exempelvis i form av publikationer, forskningsvistelser i utlandet, forskningssamarbeten och konferenspresentationer.
 • Bred ämnesmässig kompetens.

 

Anvisningar för ansökan

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas i tre exemplar till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Helena Josefsson, Box 207, 221 00 Lund.

Ansökan ska vara på svenska eller engelska och ska innehålla följande:

 • Personligt brev
 • Meritförteckning med bilagor (max 10 sidor bilagor)
 • Fullständig publikationslista
 • Förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga tre vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa. Ange DOI-kod för varje publikation om sådan finns.
 • De fyra vetenskapliga arbetena
 • Beskrivning av den planerade forskningsverksamheten (inklusive tids- och publikationsplan) och forskningsambitionerna (max 5 sidor)
 • Kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter (såsom sammanfattning av den pedagogiska verksamheten, kort pedagogisk självreflektion, pedagogisk meritförteckning (max 3 sidor))
 • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 november 2021 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/268
Kontakt
 • Helena Josefsson, kanslichef , +46462221095
 • Titti Mattsson, professor , +46462221025
 • Ulf Maunsbach, prefekt , +462221120
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2021-02-03
Sista ansökningsdag 2021-03-31

Tillbaka till lediga jobb