Lund University, Faculty of Social Sciences ,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, globalisering, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i statsvetenskap omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Doktoranden får tillgång till en arbetsplats vid Statsvetenskapliga institutionen. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.
Anställningen är en del av forskningsprojektet ”Grön skogspolitik: en jämförande utvärdering av resultat och avvägningar över Fenno-Skandinavien (GreenPole)”. Projektet finansieras av NordForsk och drivs av ett konsortium mellan Lunds universitet, Helsingfors universitet och Aarhus universitet och samordnas av biträdande lektor Nils Droste. Projektet är tvärvetenskapligt och använder teoribildning och metoder från ekologi, miljövetenskap och samhällsvetenskap, som kombineras i en övergripande socioekologisk ram. Det övergripande syftet med projektet är att utvärdera effekterna av skogspolitiken och att utveckla evidensbaserade handlingsrekommendationer. 

Doktoranden förväntas bidra till projektet genom en analys av skogsägares och andra markanvändares beteendemässiga svar på (förändringar i) Fenno-skandinavisk skogspolitik, t.ex. genom agentbaserad modellering. Inom ramen för forskningsprojektets övergripande syfte bedriver doktoranden självständig forskning utifrån egna frågeställningar, teorival och metodansatser. Doktoranden förväntas vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön, samt vara delaktig i arbetet med projektet, inkluderat projektrapportering till NordForsk. En tvärvetenskaplig bakgrund från politisk geografi, politisk ekonomi, politisk ekologi, hållbarhetsstudier eller miljövetenskap och erfarenhet av agentbaserad modellering är meriterande.

Ett centralt forskningsområde vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund är miljöpolitik, organiserad genom Environmental Politics Research Group (EPRG). Denna forskningsmiljö är kopplad till en rad tvärvetenskapliga initiativ och vetenskaplig spetskompetens vid Lunds universitet, bl.a. det strategiska forskningsområdet ”Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate” (BECC) och forskarskolan om klimat-, biologisk mångfalds- och ekosystemtjänster i en föränderlig värld (ClimBEco).

Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns. Anställningen som doktorand ska tillträdas 2021-09-01. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i statsvetenskap finns tillgänglig på: http:// www.svet.lu.se/forskning/forskarstudier

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande
• har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och
• bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS2010:1064).
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
• avlagt en examen på avancerad nivå,
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet
Den sökande ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet statsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Den sökande ska också ha slutfört en självständigt författad uppsats om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt i relation till projektet.

Bedömningsgrund
Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid antagning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten och insänd forskningsplan, betyg från tidigare utbildningar samt personlig lämplighet. Då forskarstudier i statsvetenskap är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Intervjuer kommer att genomföras av ett begränsat urval av sökande i antagningsprocessens slutskede. Intervjuerna kan komma att kompletteras med arbetsprov.

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska innehålla: • ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1 000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet;
• en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i statsvetenskap;
• examensbevis och betyg på svenska eller engelska;
• uppsats på svenska eller engelska motsvarande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå (i förekommande fall kan uppsats på kandidatnivå också bifogas, utöver uppsats från avancerad nivå) i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt;
• en kortfattad forskningsplan på svenska eller engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser;
• namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner, företrädesvis verksamma inom akademin (referensbrev ej nödvändigt i ansökningsskedet);
• övriga handlingar som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 September 2021
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/400
Kontakt
  • Nils Droste, projektkoordinator, , +46 (46) 222 43 40, nils.droste@svet.lu.se
  • Fariborz Zelli, studierektor forskarutbildning, +46 (46) 222 47 64, fariborz.zelli@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 (46) 222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 (46) 222 93 62
Publicerat 2021-02-10
Sista ansökningsdag 2021-03-12

Tillbaka till lediga jobb