Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

NanoLund och GenerationNano

NanoLund är Lunds universitets centrum för nanovetenskap och engagerar 55 forskargrupper inom Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna. Med fler än 130 forskarstuderande och en årlig omsättning på ca 180 miljoner kronor är vi en av Sveriges största forskningsmiljöer inom nanovetenskap och nanoteknologi.

Vårt mål är att använda nanovetenskap och nanoteknik för att lösa stora samhällsutmaningar och vår ambition är att vara ”A Great Place to do Nanoscience”: att vara ett internationellt framstående forskningscentrum som erbjuder utbildning, utmärkta vetenskapliga förutsättningar och god karriärutveckling. Vi gör det genom att vara en öppen och inkluderande forskningsmiljö som erbjuder tillgång till förstklassiga laboratorier och utrustning för karaktärisering, nano-fabrikation och modellering.

Doktorandanställningen är finansierad genom en kombination av anslag från Vetenskapsrådet och programmet EU Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Cofund GenerationNano (GA Nr 945378), som har sin hemvist hos NanoLund: https://www.nano.lu.se/about/career-opportunities/generationnano

Alla doktorander inom programmet GenerationNano kommer att arbeta med spjutspetsforskning inom såväl grund- som tillämpad forskning. I forskarutbildningen ingår vetenskapliga kurser samt kurser för att främja entreprenörskap och
innovation samt moment som förbereder inför kommande arbetsliv, inom akademi eller industri. Vi erbjuder en forskningsmiljö som uppmuntrar till samarbete och
NanoLund har ett omfattande internationellt nätverk av samarbetspartners inom
industri, akademi och myndigheter. Doktoranden kommer att genomföra en praktikperiod hos en icke-akademisk partner i Sverige eller utomlands. 

Ämnesbeskrivning
Studier av ljusinducerade processer i en mängd olika material, inklusive molekyler, biologiska komplex, polymerer, halvledare och metalliska nanostrukturer, samt kompositmaterial. Huvudfokus ligger på grundforskning med potentiella tillämpningar. Ämnesområdet inkluderar utforskning av mekanismer för elementära fotofysiska och fotokemiska processer vid gränssnitt och i lösning. En viktig del handlar om att undersöka egenskaper hos nya material för energiomvandling och fotokatalys med särskilt fokus på nanomaterial. Utveckling och implementering av nya optiska instrument och spektroskopiska metoder är delar av ämnet. Dessutom omfattas beräkningsstudier av transport och optisk respons baserad på kvantbeskrivning av dynamik. 

Arbetsuppgifter

Projektet handlar om koherent spektroskopi av nya kvantsolenergimaterial. Tyngdpunkten här är på spektroskopi medan materialen huvudsakligen kommer att tillverkas i samarbete med andra forskargrupper. Vi kommer att tillämpa ultrasnabb spektroskopi med flera pulser och använda koherensen mellan pulserna. Vi kommer också att undersöka möjligheterna att använda kvantljus (sammanflätade fotoner) och pulsformning i spektroskopi. Arbetet kommer främst att vara experimentellt. Vi kommer att använda och förbättra den befintliga flerdimensionella experimentella uppsättningen för ultrasnabb spektroskopi. Vi kommer att undersöka kollektiva fenomen i nanostrukturerade kvantmaterial samt möjligheterna att använda sammanflätning av fotoner som en resurs i spektroskopi av kvantmaterialen. En viktig del av arbetet är dataanalyser och tolkning.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket
innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I
arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annan
institutionstjänstgöring, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för kemisk fysik uppfyller den som har:

Minst 120 högskolepoäng från naturvetenskap (till exempel kemi eller fysik) och kemiska och fysiktekniska kurser, varav minst 30 poäng från ett avancerad examensprojekt (eller motsvarande) inom kemisk fysik, fysikalisk kemi eller en relaterad specialisering. De specifika behörighetskraven kan också uppfyllas genom ett annat motsvarande program som bedöms i varje enskilt fall.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift,
 • Bra kommunikations- och samarbetsförmåga,
 • Hög grad av självständighet. 

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkes-erfarenhet.

Övriga meriter:

 • Tidigare erfarenhet av att använda femtosekund-laserpulser.
 • Erfarenhet av datorprogrammering och dataanalyser.
 • Anställningen delfinansieras av MSCA Cofund projektet GenerationNano (H2020 GA nr 945378) och därför får kandidaten inte ha bott eller arbetat i Sverige under mer än 12 månader under de senaste tre åren.
 • Kandidaten måste vara under de första fyra åren av sin forskarkarriär (dvs masterexamen inte äldre än februari 2017) och får inte ha en doktorsexamen sedan tidigare.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bruttolönen för anställningen är minst 28 200 SEK. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Sökande ombeds att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökningsprocessen!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Efter överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/408
Kontakt
 • Tönu Pullerits, +46462228131
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-02-11
Sista ansökningsdag 2021-03-25

Tillbaka till lediga jobb