Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Doktorand i Mikrobiell Evolution

Ämnesbeskrivning

Varje ekosystem på vår planet består av ett komplext samhälle av organismer. Dessa ekosystems funktion är ofta beroende av interaktioner - eller symbioser - mellan medlemmarna i samhället. I den mikrobiella världen är symbiotiska interaktioner baserade på syntrofi (dvs. en typ av mutualistisk symbios där näringsämnen utbyts mellan organismer för att möjliggöra metabolisk arbetsfördelning). Detta är vanligt mellan prokaryoter i syrefattiga miljöer och viktiga drivkrafter för vitala globala biogeokemiska kretslopp av till exempel kol, kväve och svavel. Huruvida liknande roller kan tillskrivas protister som lever i dessa miljöer är fortfarande oklara på grund av vår begränsade förståelse för anaeroba eukaryoters biologi, syntrofisk potential och metabolism.

Arbetsuppgifter

Doktoranden förväntas driva ett projekt som syftar till att utforska den metaboliska och syntrofiska potentialen i det eukaryota livet i miljöer med lågt syre.  Kandidaten kommer att använda analytiska och genomiska tekniker för att undersöka protistens natur, stabilitet och mångsidighet: prokaryotinteraktioner in vitro. Vi kommer också att använda odlingsoberoende encellsmetoder för att isolera enskilda protistceller och deras associerade mikrobiella konsortier från lokala sötvattenmiljöer. Protisternas symbiotiska potential och deras mikrobiom kommer att förutsägas med hjälp av toppmoderna encelliga genomiska och transkriptomiska metoder.

Den blivande doktoranden kommer att ansluta sig till enheten för molekylär cellbiologi på biologiska avdelningen vid Lunds universitet under ledning av Dr. Courtney Stairs som har en bakgrund inom eukaryot mikrobiologi och professor Karin Rengefors som en ledande forskare inom vattenekologi. Kandidaten kommer att få möjlighet att utveckla färdigheter på laboratoriet och framför datorn genom arbete med nukleinsyror, encelliga organismer, bioinformatik och fylogenetik.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Biologi uppfyller den som har:

För behörighet att antas till forskarutbildning i ämnet biologi krävs att studenten har avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom biologi tas under beaktande.

Övriga krav:

  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • Examen på mastersnivå eller motsvarande med inriktning mot biologi till exempel: evolutionsbiologi, molekylär biologi, ekologi, genetik eller bioinformatik. Alternativt kan den sökande ha en examen i bioinformatik med dokumenterade kurser inom relevanta biologiska discipliner inklusive evolutionär biologi eller mikrobiell utveckling.
  • Kandidaten ska ha praktisk erfarenhet av bioinformatik, molekylär biologi eller mikrobiologi.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder och meriter:

Bedömning kommer även att ske på en bestämd uppgift för de som kallas till intervju.  Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller:

1. Personligt brev (2 sidor max.) – Brevet bör innehålla kandidatens vetenskapliga intressen och karriärmål samt exempel av ledarskap och självständighet.

2. CV (3 sidor max.) -- inklusive en lista över publikationer

3. Kontaktinformation från minst tre referenser (epost, telefonnummer, professionell relation)

4. Din vetenskapliga publikation (om relevant för forskningsämnet)

5. Kopia av certifikat av BSc och MSc.

6. Kopia av betyg av BSc och Msc.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 maj 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/432
Kontakt
  • Courtney Stairs, biträdande universitetslektor, courtney.stairs@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-02-25
Sista ansökningsdag 2021-04-08

Tillbaka till lediga jobb