Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se) är en del av Fysiska institutionen, med ca 50 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material. Vi använder och utvecklar ett brett spektrum av synkrotronbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi/avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Vi har också Sveriges största anläggning för svepspetsmikroskopi (www.sljus.lu.se/spm).

MAX IV-laboratoriet(www.maxiv.lu.se) är en nationell forskningsanläggning som tillhandahåller den världsledande synkrotron MAX IV med forskningsinstrument för forskare från Sverige och övriga världen. Här forskas inom bland annat materialvetenskap och nanoteknologi.

Sustainable Production Initiative, SPI, (www.lu.se/forskning/starka-forskningsmiljoer/strategiska-forskningsomraden/spi) är ett samarbete mellan Lunds universitet och Chalmers kring forskning om tillverkningssystem och teknik. Forskningen är bred och omfattar allt från tillverkningsteknik till ekonomi. Målet är att utföra vetenskapliga studier samt implementera resultaten för en konkurrenskraftig och hållbar tillverkningssektor.

NanoLund (www.nano.lu.se) är centret för nanovetenskaperna vid Lunds universitet. Idag utgör NanoLund den största miljön för nanovetenskaperna i Sverige med omkring 270 doktorander och forskare från tre fakulteter (Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna). Centret bedriver Lund Nano Lab som är ett högklassigt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av nanostrukturer.

Arbetsuppgifter

I detta projekt kommer du med hjälp av nyetablerade synkrotronbaserade röntgenmetoder studera industrirelevanta metallstrukturer och processer som är av betydelse inom tillverkningssektorn. Fokus kommer att ligga på metalliska prover, dess struktur, kemi och morfologi, från atom- till makroskopiska skalor. Vi kommer att studera prover som varit del i industriella processer, såsom tillverkning och bearbetning. Målet är att uppnå en betydligt förbättrad grundvetenskaplig förståelse för industriella metallprocesser och på så sätt bistå till effektivare och hållbara tillverkningsmetoder.

Inom projektet kommer du att använda synkrotronbaserad röntgenavbildning, spektroskopi och diffraktionstekniker för att studera metaller / legeringar under vakuum och i kända förhållanden, såsom kontrollgaser och -vätskor. Även andra mikroskopitekniker, såsom svepspetsmikroskopi och elektronmikroskopi kommer att användas. En viktig del kommer att vara analysen av uppmätta data för utvärdering av all relevant information.

Experimenten kommer att utföras vid MAX IV-laboratoriet i Lund, liksom vid andra internationella synkrotroner, men även neutronbaserad karakterisering vid exempelvis ESS kan bli aktuell. Andra vanligen använda nanovetenskapliga karakteriserings- och tillverkningstekniker kommer också att ingå i projektet.

Arbetet kommer att utföras både vid Fysiska institutionen och Institutionen för Maskinteknologi vid Lunds universitet. Flera företag inom metall- och tillverkningsindustrin kommer också att vara involverade i arbetet. Projektet stöds av ett stort bidrag från Vetenskapsrådet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
 • eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysik tas i beaktande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärda meriter

 • Erfarenhet av att arbeta på synkrotronljusanläggningar viktig.
 • Erfarenhet av bildanalys eller andra typer av dataanalys viktigt. Förmågan för skickliga laboratoriearbete är relevant, inklusive avancerad mikroskopi och ultrahögvakuumteknik.
 • Erfarenhet med vetenskaplig samverkan med forskare från andra discipliner och från andra länder är av värde.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/434
Kontakt
 • Anders Mikkelsen, +46462229627
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-02-22
Sista ansökningsdag 2021-03-21

Tillbaka till lediga jobb