Lunds universitet, LTH, Institutionen för byggvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Ämnet geoteknik omfattar mekanik för jord och berg med tekniska tillämpningar. Exempel på tillämpningar är analys av bärighet, sättningar och vibrationer samt studier av frågor rörande grundläggning, jordstabilisering, stödkonstruktioner, struktur/jord-interaktion, utgrävning och utvinning av naturresurser. Forskning i ämnet är inriktad mot experimentell karakterisering av geomaterial och numeriska simuleringar.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20 %).

I detta projekt kommer de mekaniska egenskaperna hos lermorän i dränerat tillstånd att undersökas. I synnerhet kommer en experimentell karaktärisering av lermorän från olika platser i Skåne att utföras. Målet är att genomföra en systematisk laboratoriestudie för att bestämma inre friktionsvinkel och effektiv kohesion. Resultat från laboratorietesterna ska användas för utvärdering av de empiriska samband som för närvarande används för att ta fram dessa storheter från de vanligaste fälttesterna. Baserat på de experimentella resultaten kommer befintliga samband att förbättras eller nya samband tas fram. Dessutom kommer avancerade experimentella tekniker att användas för att skapa förståelse för inverkan av styva inneslutningar, typiska för lermorän.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet geoteknik uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 75 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng, eller
 • examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav

 • Goda kunskaper i geoteknik eller byggnadsmekanik/hållfasthetslära och fysik.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Sökande bör ha uttalat intresse för experimentella metoder, datorbaserad data-/bild-analys och (geo)materialmekanik;
 • God förmåga för datorprogrammering, t. ex i Matlab, Python, C, Fortran eller motsvarande.
 • Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 % institutionsarbete). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), kapitel 5, 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska och ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/522
Kontakt
 • Susanne Heyden, susanne.heyden@construction.lth.se
 • Erika Tudisco, erika.tudisco@construction.lth.se
Publicerat 2021-02-24
Sista ansökningsdag 2021-03-23

Tillbaka till lediga jobb