Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

LTH, Industriell elektroteknik och automation

Doktoranden ska vara anställd vid avdelningen för industriell elektroteknik och automation (IEA). Forskningen vid IEA har temaområdena elkraftsystem, elektriska drivsystem och vattensystem, medan grundutbildning ges inom elkraftteknik och automation. All forskning syftar till ett hållbart samhälle i linje med EUs klimatmål och FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling. Konkret tillämpas vetenskapliga metoder för modellering, analys och reglering på system av industriellt relevant komplexitet och validering baseras på laboratoriearbete och fältmätningar. IEA har en världsledande position inom elvägar och är djupt involverat i Trafikverkets teststräcka i Lund. Forskningen inom elkraftsystem integrerar kraftsystemautomation, kraftsystemanalys, vindkraftsystem, elektriska maskiner och kraftelektronik.

Projekt

Elnätets planering och drift har påverkats av utbyggnaden av vindkraft och samtidigt som denna fortsätter tillkommer elektrifiering av transporter: I oktober 2020 tillsatte Sveriges regering en elektrifieringskommission ”för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet”. Samtidigt har Trafikverket fått i uppdrag att planera för 2000 km elväg till 2030 och ytterligare 1000 km till 2035.

Vi söker nu dig som vill bli expert på samspelet i elnätet mellan främst laddning av vägfordon och förnybar elproduktion. Projektet ”ACTUAL grid and road simulation for e-mobility” syftar till att analysera effekterna av laddningsinfrastruktur på elnätet för olika potentiella framtidsscenarier som involverar långsam statisk laddning (hemma eller på arbetsplatsen), snabb statisk laddning (på väg) och dynamisk laddning (laddning under körning på en elväg). Detta utförs som ett digitalt fältprov i full skala, med simulering av elnätet och vägnätet modellerade 1:1 med de faktiska systemen i en utvald region i Sverige: En modell av det verkliga nätet, tillhandahållen av nätägare, och en modell av det verkliga vägnätet. Indata till dessa modeller är de bästa tillgängliga uppgifterna för elproduktion, fordonsladdning och annan elförbrukning. Elfordonens rörelser och laddbehov erhålls från transportsimuleringar (i ett associerat projekt) för att fånga det inflytande som laddningsinfrastrukturen har på förarens val av väg och laddtillfälle. 1:1-modellen av det verkliga systemet - idag kallad ”digital tvilling” - ger förståelse och erfarenhet som annars möjliggörs enbart av full implementering. Men eftersom den digitala tvillingen – i motsats till full implementering – kan modifieras, blir resultaten mer generellt användbara.

Projektet finansieras och genomförs inom ramen för Swedish Electromobility Centre, som är en nationell organisation för forskare, myndigheter, fordonstillverkare, elnätsbolag och andra aktörer inom elektromobilitet.

Arbetsuppgifter             

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetet utförs tillsammans med doktorander och seniora forskare inom elkraftsystem och elektromobilitet.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för industriell automation uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet och

Övriga krav

 • mycket goda kunskaper engelska, i tal och skrift.
 • Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning kommer att genomföras före anställning.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Erfarenhet av planering, optimering eller styrning av elkraftsystem.
 • Erfarenhet av modellering och av programmering i simuleringsprogram.
 • Erfarenhet av vetenskaplig publicering och av att vara ensam författare.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor för anställning

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §.

Instruktioner för ansökan

Du söker anställningen via länken längst ner i annonsen. Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, tidigare forskning, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/574
Kontakt
 • Olof Samuelsson, +46462227504, olof.samuelsson@iea.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-24
Sista ansökningsdag 2021-04-14

Tillbaka till lediga jobb