Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på ekonomisk-historiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Doktorandtjänsten är en del av forskningsprojektet SWINNO 3.0: Betydelsefulla svenska produkter och processer från 1970-talet och framåt, finansierat av VINNOVA och specifikt knutet till ett delprojekt om offentlig finansiering av innovationer. Doktoranden ska arbeta i detta projekt tillsammans med övriga projektmedlemmar.

Behörighet

 Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avanceradnivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Särskild behörighet för respektive ämnesutbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.lusem.lu.se/study/phd.

Övriga krav

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, se studieprogram för forskarutbildningen i ekonomisk historia. https://www.lusem.lu.se/study/phd

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • Kvalitet och innehåll i den sökandes tidigare arbete, till exempel Masteruppsats
 • Förmåga att aktivt deltaga i institutionens forskningsmiljö.
 • Bedömd förmåga till självständigt vetenskapligt arbete.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med historiska databaser och kvantitativa metoder.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med kvalitativa metoder (t.ex. intervjuer och textanalys).
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Relevant utbildningsbakgrund.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Vi är intresserade av sökande med ett engagemang och intresse för innovation, särskilt innovationers finansiering, i ett ekonomiskt-historiskt perspektiv, arbete med både kvalitativ och kvantitativ analys, samt arbete med historiska databaser. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är en fördel, men inte ett krav

Projekt

Delprojektet använder SWINNO, en databas om svenska innovationer, samt annat källmaterial, såsom företagsintervjuer, mikrodatabaser om finansiering och historisk statistik, för att svara på frågor om vilken roll offentlig finansiering har spelat för innovation, i en såväl historisk som samtida kontext. Framför allt syftar projektet till att koppla innovationer i SWINNO till data om offentlig finansiering, och att undersöka om projekt som får offentlig finansiering är mer sannolika att bli framgångsrika i termer av att leda till innovationer. Ett annat mål är att analysera förändringar i policy över tid och förhållandet mellan offentliga myndigheter och innovativa aktörer. Det är också viktigt att förstå hindren och begränsningarna för utmaningsdriven innovation genom finansieringsprogram. Detta kan ske genom primär datainsamling genom intervjuer med nyckelaktörer samt genom analys av sekundär data.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100(Högskoleförordningen 5 kap).

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning

Ansökan ska skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt forskningsintresse samt dess relevans för det aktuella projektet, max 3 sidor.
 • CurriculumVitae.
 • Betyg och examensbevis.
 • Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
 • I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två lärare och/eller forskare, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i samband med ansökningen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2021-08-23
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/838
Kontakt
 • Josef Taalbi, univ lektor, projektansvarig, josef.taalbi@ekh.lu.se
 • Ellen Hillbom, studierektor f forskarutb, ellen.hillbom@ekh.lu.se, +46462227486
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-22
Sista ansökningsdag 2021-05-03

Tillbaka till lediga jobb