Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter
Doktorandprojektet är inriktat mot organisk syntes och studier av nya jonledande polymerer och elektrolytmembran. Dessa material är speciellt viktiga i framtidens energisystem med miljövänliga vattenelektrolysörer, bränsleceller och batterier baserade på vätgas som förnybar energibärare. Huvudmålet är att ta fram nya syntesstrategier och ny kunskap om hur dessa material skall vara molekylärt skräddarsydda för att kombinera effektiv jonledning med mekanisk och kemisk stabilitet i elektrokemiska system för omvandling av energi. Det experimentella arbetet omfattar organisk syntes av nya monomerer, molekylär karakterisering och polymerisation, polymerkarakterisering, framställning av funktionella membranmaterial, samt analys av elektrokemiska, mekaniska och termiska egenskaper med fokus på kemisk stabilitet och jonledning. Projektet genomförs inom SSF Agenda 2030 Forskningscentret ”PUSH” (production, use and storage of hydrogen) (https://strategiska.se/forskning/pagaende-forskning/ssf-agenda-2030-research-centers-arc-2019/projekt/10930/) vars mål är att utveckla material och komponenter för nästa generation av bränsleceller, vattenelektrolysörer och system för vätgaslagring. Tjänsten kommer att innebära vissa resor till de samarbetande universiteten inom ”PUSH” för att delta i möten och forskningsaktiviteter.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Önskvärd utbildning är civilingenjör i kemi med inriktning mot organisk eller polymerkemi på avancerad nivå.
 • Erfarenheter med organisk syntes och karakterisering av monomerer och/eller polymerer, speciellt joniska polymerer och polykondensation, är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen, och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, åtminstone 2 rekommendationsbrev samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/879
Kontakt
 • Patric Jannasch, +46462229860
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2021-03-26
Sista ansökningsdag 2021-04-23

Tillbaka till lediga jobb