Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Ämnesbeskrivning
Urbanisering och klimatförändring är de största hoten mot biologisk mångfald. Dålig luftkvalité är ett stort problem i samband med urbanisering, varav sot anses vara den främsta orsaken till negativa hälsoeffekter hos människor. Trots miljösatsningar sjunker inte sotnivåerna i svenska städer. Dessutom bidrar sot till att öka temperaturen i städer s.k. ”urban heat island effect”. Vilda djur som lever i städerna kan inte undgå att bli utsatta för dessa yttre stressfaktorer, men trots detta saknas kunskap om hur t.ex. fåglar och insekter påverkas av att andas in sot med en stigande temperatur.  Dessa två grupper är intressanta att studera på grund av deras olika respiratoriska system, snabbare ämnesomsättning och deras vanliga förekomst i städer liksom i mer naturliga miljöer. 

Arbetsuppgifter
I detta projekt är syftet att studera effekterna hos fåglar och humlor för exponering av sot vid olika temperaturer, detta kommer att göras både experimentellt och i det vilda. Effekterna som är i fokus är sotackumulering i lungor och trakeér, oxidativ stress, metabolism, samt identifiera vilka genuttryck som påverkas. Studierna i det vilda kommer att ske i tre svenska storstäder med olika sot nivåer och arterna av intresse är talgoxe, gråsparv och jordhumla. Det vetenskapliga målet med projektet är att utröna nya mekanismer och biomarkörer för övervakning av djurs hälsa.

Kandidaten förväntas att vara delaktig och driva egna experiment i fält och på lab, samt aktivt samla in vävnadsprover och sedan analysera dem på labbet. Kandidaten förväntas även att analysera datan statistiskt och skriva vetenskapliga artiklar. Projektet är tvärvetenskapligt i sin karaktär, med många områden inom biologi (ekologi, molekylär biologi och ekotoxikologi) och fysik (i samarbete med aersol fysisker på LTH). Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser (60hp). I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörigheter
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
• avlagt examen på avancerad nivå eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak mot-svarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Biologi uppfyller den som har:
För behörighet att antas till forskarutbildning i ämnet biologi krävs att studenten har avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom biologi tas under beaktande.

Övriga krav
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• Körkort behörighet B

Kandidater bör inneha en avancerad universitetsexamen (M.SC. eller motsvarande erfarenhet) antingen inom biologi, molekylär biologi, miljövetenskap eller motsvarande område


Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

  1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
  2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
  3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
  4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 
Kopia av certifikat av BSc och MSc.
Kopia av betyg av BSc och Msc.
 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/898
Kontakt
  • Caroline Isaksson Universitetslektor, +46 (0)46-2221780, caroline.isaksson@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-25
Sista ansökningsdag 2021-04-24

Tillbaka till lediga jobb