Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning 
Hos många arter med XY-könsbestämning har Y-kromosomen förlorat större delen av sina gener. Det innebär att hanar kommer att uttrycka X-länkade gener hälften så mycket som honor, allt annat lika. Lösningen på problemet är doskompensation, som jämnar ut skillnader i uttryck både mellan könen och mellan könskromosomerna och autosomerna. Detta projekt går ut på att studera utvecklingen av doskompensation i labbet hos två olika modellorganismer med hjälp av experimentell evolution. Den ena halvan av projektet kommer att följa utvecklingen av de novo doskompensation hos plattmaskar med en avvikande kromosomuppsättning. Den andra halvan av projektet kommer att studera vilka mekanismer som styr finjustering av doskompensation hos D. melanogaster. Utvecklingen av ändrat genuttryck kommer att undersökas genom RNA-seq, och vilka mekanismer som har gett upphov till dessa förändringar kommer att studeras med hjälp av DNA-seq, ATAC-seq, ChIP-seq, och bisulfitsekvenseringsdata. Förutom en bättre förståelse för hur doskompensation utvecklas, förväntas projektet även ge insikter i hur organismer kanaliserar genuttryck mot störningar, samt hur ett stort antal gener kan samregleras.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.
Projektet kommer att kräva god bioinformatisk kompetens, men även ett intresse för praktiskt arbete med bananflugor och plattmaskar i labbet.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har:

 • avklarat ett själv-ständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.
 • Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.
 • För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom biologi tas under beaktande.

Övriga Krav:

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mastersexamen i biologi, bioinformatik, genetik, eller annan relevant utbildning
 • Erfarenhet med att extrahera DNA och RNA
 • Erfarenhet med analyser av sekvenseringsdata
 • Kan jobba både enskilt och i grupp

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet med odling av evertebrater i labb
 • Erfarenhet med evolutionsbiologi
 • Intresse för könskromosomers evolution
 • Erfarenhet med analyser av ATAC-seq, ChIP-seq, och bisulfit sekvenseringsdata
 • Erfarenhet med karyotypning
 • Erfarenhet med flödescytometri

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Kopia av certifikat av BSc och MSc.
Kopia av betyg av BSc och Msc.

 

 

 

 

 

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/926
Kontakt
 • Jessica Abbott, universitetslektor, 046-2220000, jessica.abbott@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-26
Sista ansökningsdag 2021-04-18

Tillbaka till lediga jobb