Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Kommande cyberfysiska och autonoma intelligenta nätverkssystem medför hårda krav på snabb och pålitlig leverans av information, i synnerhet mot bakgrund av övergången till Industri 4.0 som medför uppkoppling av industriella system. Allt fler uppkopplade distribuerade enheter genererar en enorm mängd data, vilket resulterar i att data levereras som kanske inte är relevant eller användbar för användaren eller applikationen. Detta går emot de kritiska realtidskraven för dessa system och leder till flaskhalsar i kommunikationen, längre svarstider som kan orsaka fel eller nedstängningar av maskiner, och säkerhetsrisker för operatören.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att arbeta inom projektet ”Information Handling in Industrial IoT”, vilket finansieras av det strategiska forskningsområdet ELLIIT. Projektets mål är att undersöka och utveckla metoder för gemensam generering, hantering, transmission, och återskapande av information i tidskritiska Internet of Things (IoT) nätverk, genom att inkludera informationsvärdet. Än så länge, i 5G-nätverk, hanteras dessa processer separat utan att ta hänsyn till hur viktig eller nyttig den information som genereras och överförs egentligen är. Inom detta projekt kommer vi att utveckla teoretiska och algoritmiska modeller och metoder som syftar till datakommunikation som är medveten om både mål- och informationsvärdet. Detta för att komma bort från konventionella kommunikationsparadigm som inte lägger någon vikt på innehållet i data. Projektet ämnar att realisera potentialen i framtida hyperuppkopplade system. Doktoranden kommer även att omvandla lösningar som tas fram i projektet till fungerande protokoll, och implementera dessa i en experimentell testbädd med alla nödvändiga komponenter för att representera ett Industri 4.0 scenario. Projektet sker i samarbete med Linköpings universitet och doktoranden förväntas genomföra forskningsbesök där.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak mot-
  svarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Mycket goda färdigheter i programmering
 • Goda kunskaper i matematik
 • Goda kunskaper i akademiskt skrivande

Följande kompetenser är meriterande:

 • Dokumenterad erfarenhet av programmering i realtidssystem
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med industriella system
 • Goda kunskaper i big data- och/eller maskininlärningsmetoder
 • Goda kunskaper i datakommunikation och telekommunikation

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/944
Kontakt
 • Emma Fitzgerald, universitetslektor, emma.fitzgerald@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-03-31
Sista ansökningsdag 2021-04-27

Tillbaka till lediga jobb