Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se) har under de senaste åren varit den snabbast växande delen av fysiska institutionen, med för närvarande mer än 50 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt på ytor och gränssnitt eller fria molekyler och kluster. Avdelningen har många anknytningar till det nationella MAX IV-laboratoriet (www.maxiv.lu.se/) med en fjärde generation synkrotron och till Lund Laser Center (www.llc.lu.se) som erbjuder avancerade laserkällor.  Avdelningen har dessutom Sveriges största anläggning för svepprobmikroskopi.

NanoLund (www.nano.lu.se) är centret för nanovetenskaperna vid Lunds universitet. Idag utgör NanoLund den största miljön för nanovetenskaperna i Sverige med omkring 270 doktorander och forskare från tre fakulteter (Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna). Centret bedriver Lund Nano Lab som är ett högklassigt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av nanostrukturer.

Arbetsuppgifter

Projektet omfattar studier och styrning av elektrondynamik på den atomära skalan (nano / pikometer) och tid (femto / attosekund) skalor. Vi kommer att använda avancerade ljuskällor såsom ultrasnabba lasrar och synkrotroner. Ett brett spektrum av nanostrukturer kommer att studeras, med fokus på 0D, 1D och 2D metall-halvledarhybridsystem med potentiella nya applikationer inom förnybar energi och nya typer av datorer.

III-V halvledarnanotrådar utgör en central provplattform som är unik på grund av dess breda utbud av mycket reproducerbara atomiskt exakta komplexa laterala och vertikala heterostrukturer. Den kan kombineras med kristallina nanostrukturer av metall, funktionella oxider, 2D-material och kisel. Du kommer att arbeta med att tillverka komponenter och prov baserade på dessa nanomaterial, syntetiserat av lokala och internationella partners. Arbetet omfattar nanolitografi, nanoprobe-manipulation, jonstrålfräsning och olika typer av materialförångning. Avbildning med atomär upplösning kommer att göras med hjälp av fotoemission elektron mikroskopi (PEEM) som kan utföras vid flera specialiserade laserkällor som gör det möjligt att studera femtosekund och attosekund fenomen. Detta kommer att korreleras med en detaljerad förståelse av kemi och elektronisk struktur på nm-nivå på samma objekt, med hjälp av till exempel svep probe mikroskopi och synkrotronbaserade metoder.

Arbetet kommer att utföras i samarbete med seniorforskare samt doktorander som tillhandahåller expertis, utrustning och nanomaterial inom fotonik / elektronik, avancerade lasrar, syntes samt karakterisering.

Doktoranden kommer att jobba inom NanoLund (www.nano.lu.se), ett världsledande forskningscenter som involverar mer än 270 forskare från olika discipliner inom nanovetenskap och nanoteknik. Det kommer också att involvera forskare och instrument från Lund Laser Center (www.llc.lu.se).

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysiktas i beaktande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärda meriter är erfarenhet och skicklighet inom 

 • Arbeta med nano tillverkning av nanofotoniska / elektroniska komponenter.
 • Förståelse för elektron dynamik i nanoskala system.
 • Arbeta med avancerade lasersystem
 • Laboratoriearbete, inklusive avancerad ytmikroskopi och ultrahögvakuumteknik.
 • Vetenskaplig samverkan med forskare från andra discipliner och från andra länder.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/978
Kontakt
 • Anders Mikkelsen, +46462229627
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-04-07
Sista ansökningsdag 2021-05-05

Tillbaka till lediga jobb