Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Aerosolforskning i Lund
Aerosolforskningen vid Lunds universitet är tvärvetenskaplig och bedrivs i samarbete mellan institutionerna för designvetenskaper och fysiska institutionen samt medicinska fakulteten. Med aerosol menar vi en partikelsuspension i en gas eller en gasblandning. Den vanligaste aerosolen är vår omgivningsluft. Partiklar i vår luftmiljö har stora effekter för vår hälsa. Därför är det viktigt att få mer kunskap om vilka effekter olika typer av föroreningar i luften har för vår hälsa. Samtidigt kan luftburna partiklar användas för goda syften inom bland annat medicinska applikationer och nanoteknologi. Mer information www.eat.lth.se.

Doktorandarbetet kommer att ske inom:
Nanosäkerhet - Nanopartiklar tillverkas för att uppnå specifika materialegenskaper. Det är angeläget att öka kunskapen om hur dessa tillverkade partiklar kan spridas i olika miljöer, både då de tillverkas och då de används i olika material, och att förstå deras eventuella toxicitet. Med denna kunskap kan riktlinjer skapas för hur man ska tänka ur ett säkerhetsperspektiv redan i designfasen av ett nytt nanomaterial (Safe-by-design). Specifikt består detta doktorandarbete av litteraturstudier och intervjuer för att studera hur vanligt användandet av olika tillverkade nanopartiklar är i byggsektorn. Det ingår även att sätta sig in i och utvärdera olika nya metoder för Safe-by-Design. Vidare ska emissioner och exponeringar för nanoinnehållande material mätas på arbetsplatser samt i laboratorier. Toxiciteten för nanoinnehållande luftburet byggdamm ska studeras med hjälp av olika typer av in-vitro experiment där levande lungceller blir exponerade för olika material. Dessa studier kommer att öka kunskapen om de risker som är förknippade med olika egenskaper hos tillverkade nanopartiklar. Projekten är tvärvetenskapliga och innebär samarbete med olika experter som t ex yrkeshygieniker och toxikologer. 

Arbetet är till stor del av experimentell karaktär, men även teoretisk modellering ingår.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kommer det även ingå att medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Aerosolteknik uppfyller den som har:

 • minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav

 • Förmåga till mycket god skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande: 

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete samt förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Lämplig bakgrund är teknisk/naturvetenskaplig högskoleutbildning, t ex. civ ing. eller magisterutbildning. Exempel på ämnesrelevanta områden är fysik, kemi, nanovetenskap, miljövetenskap, miljöteknik, mikrobiologi och medicin. 
 • Den sökande ska ha intresse, och gärna också erfarenhet, av experimentellt arbete.
 • På grund av ämnets tvärvetenskaplighet ser vi gärna sökande med olika bakgrund inom exempelvis fysik eller kemi.
 • Mycket av arbetet utförs i projektform och viktiga egenskaper är samarbetsförmåga  samt vilja och förmåga att arbeta i grupp, men också att kunna arbeta självständigt och strukturerat. Andra önskvärda egenskaper för en forskarstuderande är analysförmåga, nyfikenhet, initiativförmåga, uthållighet och kreativitet.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100, 5 kap1 -7 §§.).

Ansökningsförfarande
Ansök online. Ansökan, på svenska eller engelska, ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av magisteruppsats eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna, vilka utgör första steget i ansökningsprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1004
Kontakt
 • Anders Gudmundsson, Professor, anders.gudmundsson@design.lth.se ,+46462224075
 • Christina Isaxon, Universitetslektor, christina.isaxon@design.lth.se ,+46707774587
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-12
Sista ansökningsdag 2021-06-16

Tillbaka till lediga jobb