Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Avdelningen för Teknisk vattenresurslära, inom Institutionen för Bygg- och Miljö-teknologi, bedriver utbildning och forskning inom många vattenrelaterade områden som hydrologi, vattenresurshantering, kusthydraulik, hydrometeorologi, klimatförändringar och vattenkvalitet. Avdelningen har en stark internationell prägel och samarbetar med ett stort antal forskare samt projekt runtom i världen. Anställningen är knuten till det Strategiska Forskningsområdet “Middle East in the Contemporary World,” som koordineras av Karin Aggestam and Ronny Berndtsson vid Centrum för Mellanösternstudier (CMES).

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska arbeta med jämförande grundvatten- och ytvattentillgänglighet i arida och semiarida Mellanöstern med användande av fjärranalysteknik och artificiell intelligens. Arbetet innebär forskning i tvärvetenskaplig miljö. Doktoranden kommer att ha dubbel affiliering vid CMES och Teknisk vattenresurslära. Doktoranden förväntas ta aktiv del i gemensamma forskaraktiviteter (t ex seminarier) både vid Teknisk vattenresurslära och CMES. Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. För icke svenskspråkiga doktorander finns möjligheten att tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden genom att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för teknisk vattenresurslära uppfyller den som har:

 • minst 120 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå varav minst 75 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad, ekosystemteknik, samhällsbyggnadsteknik eller motsvarande.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • För att kvalificera sig för positionen är en bakgrund inom geomatik, fjärranalys, vattenresurser eller liknande teoretisk och praktisk kunskap för analys av fjärranalysteknik, satellitbildbehandling och artificiell intelligens i vattenrelaterade ämnen nödvändig.
 • Den sökande ska känna till vattenmiljöförhållandena i Mellanöstern samt och ha erfarenhet av att arbeta med fjärranalys och hydrologiska data från Mellanöstern.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Meriter inkluderar även dokumenterad skicklighet i fjärranalysprogramvara för bildbehandling av SAR-data, dvs GMTSAR, StaMPS, SNAPHU, etc samt programmeringsspråk som MATLAB (eller Python) och Bash.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1 000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen vid Teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet;
 • en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i Teknisk vattenresurslära;
 • examensbevis och betyg på svenska eller engelska;
 • en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning om detta inte är avslutat:
 • en kortfattad forskningsplan på svenska eller engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser;
 • namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner, företrädesvis verksamma inom akademin (referensbrev ej nödvändigt i ansökningsskedet);
 • övriga handlingar som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 September 2021
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1019
Kontakt
 • Ronny Berndtsson, Professor, ronny.berndtsson@tvrl.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-04-06
Sista ansökningsdag 2021-04-30

Tillbaka till lediga jobb