Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för kärnfysik vid fysiska institutionen på Lunds Universitet (LU) söker en doktorand inom forskningsfältet atmosfärsaerosoler. Forskningen vid avdelningen för kärnfysik är inriktad mot både grundläggande och tillämpad kärnfysik samt mot aerosolkemi och fysik. Aerosolgruppen vid kärnfysik bedriver forskning kring aerosolpartiklars påverkan på klimat och på luftkvalitet. Forskningen involverar arbete med mätningar av aerosolpartiklars egenskaper och halter, satellitmätningar, processmodellering och global modellering. Aerosolgruppen samarbetar med flera forskargrupper i Europa, USA, Kina och Brasilien samt andra forskargrupper vid LU.

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänsten är del av ett projekt finansierat av Formas.

Det övergripande målet är att ge ökad kunskap om vulkanutbrotts påverkan på jordens klimat. Explosiva vulkanutbrott kan injicera miljontals ton av den partikelbildande gasen svaveldioxid (SO2) till stratosfären (över 10 km höjd). De bildade, så kallade aerosolpartiklarna, sprider och absorberar solstrålning, vilket leder till kylning av jordens klimat. Klimatmodellers prognoser kompliceras av naturliga variationer. Variationer i mängden stratosfärsaerosol är en av dessa. I stratosfären stannar partiklarna kvar i månader eller år och ger en långtidseffekt på klimatet. Storleken på klimatpåverkan beror på hur högt in i stratosfärens som vulkanutbrottets injektion når. SO2-instrument ger begränsad, eller ingen, höjdupplösning, vilket leder till osäkerhet i dagens modellering av vulkanisk klimatpåverkan.

Detta projekt fokuserar på satellitdata och global klimatmodellering för att förbättra uppskattningen av klimatavkylning från vulkanutbrott. Vi har utvecklat en metod för att skapa SO2-data med hög vertikal upplösning från satellitdata.

Som doktorand kommer du att jobba med implementering av vårt SO2 data i den globala klimatmodellen WACCM. Målet är att undersöka betydelsen av att använda rätt vertikal och horisontell fördelning för SO2-injektionerna i stratosfären. Du kommer att studera modellens prediktioner om aerosolpartiklars bildning, fördelning, och klimatkylning. Modellresultaten kommer att jämföras med aerosol-observationer från CALIPSO-satelliten. Det övergripande målet är att skapa en bättre förståelse för vulkanutbrotts påverkan på jordens klimat.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du förväntas även delta i vetenskapliga möten, genomgå forskarskolan ClimBEco (www.cec.lu.se/climbeco-graduate-research-school) och att presentera resultat på konferenser.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kunskaper i programmering.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Övriga meriter:

 • God samarbetsförmåga, driv och självständighet är önskvärda personliga egenskaper.
 • Kunskap om atmosfären (meteorologi, atmosfärsfysik, atmosfärskemi, aerosol partiklar och klimatsystemet).
 • Erfarenhet av att jobba i Linux-baserade operativsystem och programmering i Python, Matlab, eller Fortran.
 • Erfarenhet av global Klimatmodellering, satellitdata, aerosoldynamik, eller gasfaskemi.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev (max 2 sidor) med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV (max 2 sidor), examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg med förklaring av betygssystemet om betygen kommer från ett utländskt universitet, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1256
Kontakt
 • Johan Friberg, biträdande universitetslektor, johan.friberg@nuclear.lu.se
 • Moa Sporre, biträdande universitetslektor, moa.sporre@nuclear.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-05-27
Sista ansökningsdag 2021-08-16

Tillbaka till lediga jobb