Lunds Universitet, LTH, Institutionen för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Avdelningen Trafik och väg vid Institutionen för Teknik och samhälle, bedriver forskning och högre utbildning inom transport- och trafikplanering. I ökad utsträckning satsar vi på järnvägsforskning. För att stärka vår verksamhet inom detta område, utlyser vi nu en anställning som doktorand med inriktning på järnvägskapacitet och punktlighet.

Ämnesbeskrivning
Forskning utgår ifrån att robustheten och punktligheten i järnvägssystemet måste öka, samtidigt som kapaciteten och kapacitetsutnyttjandet inte får minska. Det kräver stora förbättringar i allt från övervakning och prediktering av driftstörningar till effektiv hantering av de störningar som kvarstår. Möjligheter att öka kapacitet och punktlighet genom insatser i både trafikering, infrastruktur och fordon, måste stödjas så att tid och kostnad till införande kan minskas.

Ämnesområdet inkluderar bedömning av kapacitet och punktlighet och generella metoder för att analysera, riskbedöma och förbättra kapaciteten och punktligheten. I området ingår även hantering av brist på punktlighet, såsom trafikprediktion, trafikinformation och ”elasticitet” (resilience). I begreppet kapacitet ingår olika aspekter av tågtrafik kopplade till både fordon, infrastruktur och kapacitetsfördelning, såsom tågflöde (tåg/timme), banans systemparmetrar (tåglängd, max axellast, bärighet, lastprofiler, etc.) som ger effekt på transportkapaciteten (flöde av passagerare eller gods per tidsenhet). Ämnesområdet kan även inkludera processer och metoder för strategisk och taktisk kapacitetsfördelning och trafikplanering. Ansatsen är kvantitativ och datadriven.

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska bedriva forskning inom det beskrivna ämnesområdet. Forskningsuppgiften baseras på både kvalitativa och kvantitativa metoder och kan exempelvis bestå av litteraturstudier, intervjuer, registerdata, och simulering. Kvantitativ data analyseras med hjälp av statistiska metoder och databasbearbetning. Särskild tonvikt läggs på utvärdering av utförd och simulerad trafik. Uppgifterna omfattar ofta kontakter och samarbete med externa aktörer för insamling av information och data samt för effektiv spridning av forskningsresultat.
Projektets uppgifter kommer att utföras både tillsammans med ansvarig projektledare och självständigt. Resor och vistelse på olika platser i Sverige och internationellt ingår i uppgifterna.

Doktoranden förväntas aktivt delta i och bidra till forskningsmiljön vid Trafik och väg samt det omgivande samhället. Projektet innefattar samarbete med och användning av data från Trafikverket.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Teknik och Samhälle uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation, inte minst i tillgängliggörande av forskningsbaserad kunskap till en bredare publik, samhällsdebatt, lagstiftare eller i industrisamverkan.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet

Övriga meriter    

 • I första hand söks en person med en akademisk examen som fokuserar på transportplanering för järnvägssystem, simulering, tidtabellplanering, logistik eller processplanering, men sökande med andra inriktningar och med relevanta kvalifikationer kommer också att övervägas.
 • Teoretisk och praktisk kunskap inom järnvägssystem som är relevanta för forskningsområdet.
 • Kurser inom transportplanering, transportsimulering, logistik eller processhantering samt erfarenhet från samarbete med andra discipliner.
 • Erfarenhet från simulering av tågrafik, oberoende undersökningsarbete, oberoende datainsamling (kvantitativ och kvalitativ) samt samordning av datainsamling och arbete med databaser och datahanteringsprogram.
 • Erfarenhet av kvalificerat analysarbete inom transportområdet, särskilt erfarenhet ifrån europeiska förhållanden.
 • Kunskap i det svenska språket eller något skandinaviskt språk.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökningar ska skrivas på engelska och innehålla ett brev som anger skälen till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet motsvarar dina intressen och utbildningsbakgrund. Ansökan måste också innehålla ett CV, examensbevis eller motsvarande, och andra dokument som du vill ska vägas in (betygsutskrifter, kontaktinformation för dina referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1257
Kontakt
 • Lena Hiselius, Professor, +46462229748
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-06-03
Sista ansökningsdag 2021-07-31

Tillbaka till lediga jobb