Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsplatsbeskrivning

Innehavaren av denna tjänst kommer att tillhöra avdelningen för engelska inom sektion 4 vid Språk- och litteraturcentrum (SOL) i Lund. Denna enhet består av ett 20-tal aktiva professorer, forskare/postdoktorer, universitetslektorer och doktorander inom engelsk språkvetenskap och engelsk litteraturvetenskap med olika specialiteter (https://www.sol.lu.se/en/subjects/engelska/research/). På senare år har även ämneslärarutbildning, akademiskt skrivande och engelska för särskilda ändamål blivit viktiga inslag i vår verksamhet.

Engelska med språkvetenskaplig inriktning vid Språk- och litteraturcentrum är en aktiv forskarmiljö som bedriver forskning inom grammatik, semantik, pragmatik och språktillägnande och lärande, medelst både experimentella och textuella (korpus) metoder, ofta i samarbete med forskare utanför ämnet, nationellt såväl som internationellt. Det finns både ämnesseminarier och ämnesövergripande seminarier, och vi har ett tätt samarbete med Humanistlaboratoriet.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av denna tjänst kommer att arbeta företrädesvis med kursutveckling, undervisning och handledning inom engelska med språkvetenskaplig inriktning på grundutbildningen, men även motsvarande undervisning på avancerad nivå och på doktorandnivå kan bli aktuell. Innehavaren av tjänsten förväntas kunna bidra med relevant korpuslingvistisk kompetens i kurser på olika nivåer och även inom större och mindre forskningsprojekt. Innehavaren av tjänsten förväntas ha breda och gedigna kunskaper inom engelsk språkvetenskap och kunskap och förmåga att undervisa kurser och handleda uppsatser inom engelsk språkvetenskap, inklusive grammatik, semantik, fonetik, fonologi, morfologi, syntax, pragmatik, språkhistoria, sociolingvistik och språkinlärning.

Innehavaren av tjänsten förväntas också kunna undervisa på språkfärdighetskurser och kurser i akademiskt skrivande. Även kurser och moment som riktar sig till personer som normalt inte studerar engelska kan bli aktuella, liksom undervisning på kontrastiva moment, exempelvis inom översättarutbildningen. Undervisningen för en universitetslektor i Lund utgör maximalt 70% av heltid.

Forskningsmässigt förväntas innehavaren av tjänsten ha relevanta meriter inom centrala delar av engelsk språkvetenskap (särskilt syntax, semantik, morfologi, fonetik och fonologi) och en bakgrund inom korpuslingvistik. Utöver detta välkomnas annan relevant teoretisk och metodologisk kompetens. En universitetslektor i Lund har minst 20% forskning i tjänsten.

Vi ser gärna att den som söker och får denna tjänst har ett intresse för forskning och undervisning i engelsk språkhistoria, då detta är ett område där vi behöver förstärkning.  

På avdelningen för engelska förväntar vi oss stor närvaro på arbetsplatsen. Innehavaren av denna tjänst förutsätts delta i möten på avdelningen och sektionen och ta aktiv del i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra ämnet. Innehavaren av tjänsten förväntas också delta aktivt i relevanta forskarseminarier.

Krav för behörighet

 • avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll, det vill säga engelska med språkvetenskaplig inriktning, och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • visad pedagogisk skicklighet
 • genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt 
 • mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper och färdigheter i engelska
 • dokumenterad erfarenhet av korpusbaserad språkforskning av hög kvalitet
 • dokumenterad och god erfarenhet av undervisning och handledning inom engelska med språkvetenskaplig inriktning på universitetsnivå från grundnivå till avancerad nivå.

Även om undervisning och handledning inom ramen för tjänsten sker på engelska, förväntas innehavare som vid anställningstillfället inte kan svenska, danska eller norska ha införskaffat tillräckliga kunskaper för att använda svenska som arbetsspråk inom två år.

Bedömningsgrunder

 • graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl
 • god nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande i fallande ordning

 • dokumenterad expertis inom korpuslingvistisk metodologi
 • dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning i engelsk språkhistoria
 • tidigare erfarenhet av nätbaserad undervisning och utveckling av nätbaserade kurser
 • god samarbetsförmåga och god förmåga att undervisa i arbetslag med flera lärare

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1460
Kontakt
 • Fabian Beijer, sektionsföreståndare, https://www.sol.lu.se/person/FabianBeijer/
 • Marianna Smaragdi, biträdande prefekt, https://www.sol.lu.se/person/MariannaSmaragdi/
 • Johanna Johansson, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/JohannaJohansson/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-11-25
Sista ansökningsdag 2022-01-17

Tillbaka till lediga jobb