Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för partikelfysik (https://particlephysics.physics.lu.se/) har nio seniora forskare och totalt ca 30 anställda. Forskningen kring materiens minsta beståndsdelar och krafterna mellan dessa är experimentell och utnyttjar för tillfället huvudsakligen ”Large Hadron Collider” (LHC) på CERN. Huvudprojekten innebär  insamling och analys av data från ALICE- och ATLAS-experimenten vid LHC. Båda flyttar kunskapsgränsen om materien och universum vart och ett på sitt sätt: ATLAS, som med proton-proton-kollisioner vid energifronten, söker förklaringar till den fysiksektor som verkar dominera i Universum och som inte kan förklaras med dagens fysik (standardmodellen) och ALICE studerar kollektiva system med hundratusentals av de minsta beståndsdelarna (kvarkar och gluoner). Dessutom är avdelningen involverad i planering och konstruktion av LDMX, där LDMX står för ”Light Dark Matter Experiment”. LDMX är ett mindre experiment som är optimerat för upptäckten av mörk materia vid lägre massor. Denna tjänst är inledningsvis fokuserad på hårdvaruaktiviteter inom ATLAS- och LDMX-experimenten.

Den vetenskapliga miljön för partikelfysik kompletteras med institutionen för astronomi och teoretisk fysik och dess världsledande fenomenologiforskning i partikelfysik.

I det längre perspektivet innebär European Spallation Source (ESS) som tas i drift i Lund inom några år nya möjligheter för lokal frontlinjefysik kring neutroner och neutriner.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 år, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskning skall dock kunna bedrivas till minst 75 % av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tiden.

Den framgångsrika sökandens huvudsakliga forskningsuppgift är att ta en ledande roll och vidareutveckla avdelningens aktiviteter inom instrumentering. Det inkluderar: utveckling och uppbyggnad av kalorimeter för att göra veto på neutrala partiklar i LDMX-experimentet med speciellt fokus på utläsningen av scintillatorljuset, utveckling av s.k. Silicon-strip moduler och tillverkning av dessa inom ett skandinaviskt samarbete för uppgraderingen av ATLAS-experimentets spårdetektor samt uppstart av generisk instrumenteringsforskning.

Under de tre första åren förväntar vi oss att den sökande till största delen är aktiv i LDMX- och ATLAS-projekten, vilket också inkluderar att inrätta laboratoriet och utbilda studenter. Under de följande tre åren bör det läggas mer tid på generisk (instrumenterings) forskning.

Undervisningen vid fysiska institutionen innefattar grundläggande och avancerade kurser i fysik, kurser inom forskarutbildningen samt handledning av examensarbeten och doktorander. Arbetsuppgifterna i undervisningen kommer att ske inom ramen för institutionens utbildningsprogram, på grundnivå och/eller avancerad nivå, och förväntas ca 10% av tjänsten. Även undervisning inom mer specialiserade områden på forskarutbildningsnivå kan bli aktuella. Rekrytering och handledning av kandidat- och mastersstudenter samt doktorander ingår i tjänsten.

Sökanden förväntas framgångsrikt ansöka om externa forskningsanslag.

Allmän behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl

För denna tjänst fordras en doktorsexamen i fysik med inriktning mot experimentell partikelfysik.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningskriterier 
Bedömning av de sökande kommer att ske baserat på vetenskaplig och pedagogisk kompetens med tonvikt på vetenskaplig kompetens.

Vid bedömning av vetenskaplig kompetens skall dessa krav vara uppfyllda och dokumenteras i ansökan:

 • Doktorsexamen i fysik, inriktad mot experimentell partikelfysik.
 • Forskningserfarenhet relevant för tjänsten efter doktorsexamen t.ex. postdoktorsvistelser.
 • Gedigen praktisk erfarenhet av hårdvara för partikeldetektorer.
 • Erfarenhet av och färdighet i datorprogrammering och linuxbaserade system.
 • Erfarenhet från internationella forskningssamarbeten.
 • Mycket goda kunskaper i engelska med god kommunikativ förmåga.

Vi ser gärna att den sökande har erfarenhet av:

 • Framgångsrik utveckling av halvledardetektorer för spårdetektorer i partikelfysikexperiment
 • Framgångsrik dataanalys i experimentell partikelfysik
 • Handledning av studenter på avancerad nivå.

Erfarenhet av högskoleundervisning på grundnivå och/eller avancerad nivå är meriterande och den sökandes lämplighet som framtida undervisare tas med i bedömningen. Erfarenhet av att planera, utveckla och genomföra undervisning är meriterande.

Särskild vikt kommer att fästas vid relevansen av den sökandes formulerade forskningsplan för de planerade projekt samt den sökandes potential att utveckla och utföra innovativ forskning inom  instrumentering.

Följande personliga egenskaper är av stor betydelse för värderingen av både den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten:

 • Kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga.
 • Initiativrikedom och självständighet.
 • Ledarskap
 • Intresse och fallenhet att undervisa.
 • Intresse och fallenhet att kommunicera vetenskap till det omgivande samhället.

Det är viktigt att ansökningen utformas på ett sätt så att de beskrivna kompetenserna antingen är dokumenterade eller enkelt kan valideras.

Fullgörandet av tjänsten innebär att en del av forskningsarbetet är förlagt till laboratorier utomlands.

Kunskaper i svenska är inte ett krav vid anställningstillfället. Vi förväntar oss dock att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.  

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

 • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           - 
En självständig forskarprofil.
           - 
Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           - 
Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - F
orskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

 • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           - 
Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga att handleda mastersstudenter och doktorander.
           - 
Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

 • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran ska göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt efter överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1630
Kontakt
 • Else Lytken, docent, 046-222 30 60, else.lytken@hep.lu.se
 • Helen Johansson, rekryteringshandläggare, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-24
Sista ansökningsdag 2021-08-14

Tillbaka till lediga jobb