Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Fasta Tillståndets Fysik

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik och olika tillämpningar. Avdelningen är en del av NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik och är värd för Lund Nano Lab, en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

Forskningsområde

En ansenlig andel av forskningen på avdelningen är inom området nanobioteknologi där vi utvecklar nya metoder för att undersöka biologiska system, eller för att utnyttja biomolekyler inom nanokomponenter. Avdelningen är värd för ERC Synergy projektet ArtMotor (PI Heiner Linke), som handlar om framställning av artificiella molekylära motorer gjorda av protein, och detektion av deras rörelse. Första delmålet är att bygga en enklare typ av proteinmotor som kan röra sig med hjälp av extern stimulans i lösningen. Slutgiltiga målet är att få fram en molekylmotor som kan utnyttja energi från ATP för att förflytta sig på egen hand längs ett spår.

För mer information se www.ftf.lth.se, www.nano.lu.se och www.nano.lu.se/heiner-linke

https://www.physchem.lu.se/people/seniors/joensson/

https://cordis.europa.eu/project/id/951375

Arbetsuppgifter

Projektets fokus är att, med utgångspunkt i grundläggande biofysikalisk förståelse, utveckla och förbättra lösningar för att kontrollera och detektera nanoskaliga stegvisa rörelser av passiva motortyper för att på lång sikt kunna konstruera ATP-drivna, självgående molekylmotorer. Molekylerna är artificiella proteinmotorer och kommer att tillhandahållas av våra samarbetspartners Birte Höcker (Universitet Bayreuth, Tyskland) och Paul Curmi (UNSW, Sydney, Australien).
Delprojekt är att:

 • 1) utveckla en fluorescensbaserad metod för detektion av individuella motorsteg med nm precision,
 • 2) använda detta för att optimera och karaktärisera motorn då den går längs ett definierat DNA spår.

Metoderna kan omfatta bioanalytiska och biokemiska metoder, fluorescensmikroskopi, TIRF, mikrofluidik, ytmodifiering, nanofabrikation, samt bildanalys.

Handledare för tjänsten är Prof. Heiner Linke vid avdelningen för fasta tillståndets fysik och lektor Peter Jönsson vid avdelningen för fysikalisk kemi, bägge vid Lunds universitet. Prof. Linke har en lång erfarenhet inom utveckling av molekylära motorer och är huvudsökande för ArtMotor projektet till vilket doktoranden kommer tillhöra. Lektor Jönsson är expert i högupplöst fluorescensmikroskopi och enmolekylstudier. Arbetet kommer även ske i nära samarbete med övriga ArtMotor partners, Birte Höcker (Universitet Bayreuth, Tyskland) och Paul Curmi (UNSW, Sydney, Australien) och forskarutbyten med en eller båda av dessa grupper kan ingå i projektet.

Den forskarstuderande förväntas att arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra forskare knutna till projektet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Att snabbt kunna tillgodogöra sig nya tekniker och kunskaper är meriterande.
 • Grundexamen bör inkludera kurser inom fysik och biofysik. Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, biologi och mikro/nanovetenskap är av värde.
 • Förmåga att arbeta laborativt kommer att vara väsentlig, och erfarenhet av experimentellt arbete är meriterande, speciellt biokemiska och molekylärbiologiska metoder samt optisk mikroskopi och mikrofluidik.
 • Erfarenhet av arbete med bildanalys är också meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall att arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågor i samband med att ansökan skickas in.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslöngerda.rentschler@ftf.lth.se
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1638
Kontakt
 • Professor Heiner Linke, +4646222424, heiner.linke@lth.lu.se
 • Gerda Rentschler, projektledare, +46462223776,
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-26
Sista ansökningsdag 2021-06-23

Tillbaka till lediga jobb