Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Ämnesbeskrivning

Atypiska mykobakterier existerar naturligt i miljön och kan ge upphov till opportunistiska infektioner i människa, så som systemisk infektion eller kronisk lungsjukdom, särskilt i immunokompromiserade individer och bland de med underliggande lungsjukdomar. Eftersom atypiska mykobakterier är resistenta mot många desinfektionsmedel och antibiotika, är både förebyggande och behandling av infektion mycket utmanande. I och med den globala uppgången av infektioner orsakade av atypiska mykobakterier så är ökad kunskap om dessa patogeners grundläggande biologi och virulens fundamental för den framtida utformningen av specifika diagnostiska tester och effektiva terapeutiska strategier.

Atypiska mykobakterier kan överleva i många olika miljöer; extracellulärt i vatten och jord, samt som en del av biofilmer, men också intracellulärt i amöbor eller i den mänskliga värden. Den här varierade livsstilen drivs av bakteriens kapacitet att känna av signaler från miljön, samt epigenetiska förändringar som vi idag har mycket begränsad kunskap om. Denna plasticitet hos bakterien kan också leda till en virulent fenotyp som kan etablera en infektion hos människor genom att modulera värdens immunsvar.

Arbetsuppgifter

Vi söker en doktorand för forskning och forskarutbildning i biologi, med inriktning mot mikrobiologi och infektionsbiologi. För detta projekt kommer kandidaten att fokusera på Mycobacterium avium, den vanligaste patogena arten. Kandidaten kommer att undersöka regleringen av fenotypiska skiften hos M. avium och undersöka hur dessa förändringar påverkar värdens immunsvar. För detta arbete kommer kandidaten att använda både in vitro-cellodlingssystem och in vivo-modeller, samt metoder inom grundläggande molekylär genetik, cellbiologi och immunologi.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Biologi uppfyller den som har:

 • avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom biologi tas under beaktande.

Övriga krav:

 • Mastersexamen inom molekylär biologi eller infektionsbiologi och dokumenterad utbildning inom molekylär biologi och mikrobiologi på avancerad nivå.
 • Praktisk erfarenhet av arbete i P2-laboratorium med patogena mykobakterier
 • Praktisk erfarenhet av att generera och arbeta med benmärgsderiverade makrofager och neutrofiler från mus.
 • Praktisk erfarenhet av några av dessa tekniker: kvantitativ RT PCR, ELISA, WB, flödescytometri.
 • Praktisk erfarenhet av arbete med in vivo musmodeller.
 • God förmåga att uttrycka sig på engelska både i tal och i skrift.

Det är vidare starkt meriterande om kandidaten kan demonstrera

 • Praktisk erfarenhet av arbete med Mycobacterium avium i infektionsmodeller.
 • Praktisk erfarenhet av grafisk design / bildbehandling (till ex: Photoshop och ImageJ).

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

1.  Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.

2.  Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.

3.  Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

4.  Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller:

1) Personligt brev (2 sidor max) med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund.

2) CV (3 sidor max. inklusive publikationslista och kontaktinformation från minst två referenser)

3) Kopia av certifikat av BSc och MSc (eller kopia av betyg av BSc och MSc).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1671
Kontakt
 • Julia Lienard, forskare, +46 46-222 86 22, julia.lienard@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-24
Sista ansökningsdag 2021-06-14

Tillbaka till lediga jobb