Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ämnesmiljön i Lund

Ämneslärarutbildningen är placerad vid Institutionen för utbildningsvetenskap men ämnesstudier med ämnesdidaktik är förlagd till den institution där undervisning och forskning i ämnet bedrivs (för mer information se www.uvet.lu.se). Medverkan inom ämneslärarutbildningen utgör, med en åttondel av det totala utbildningsuppdraget, en viktig del av verksamheten vid Språk- och litteraturcentrum (SOL). Jämte den ämnesdidaktiska forskningen, som professuren är ämnad att stärka, finns vid SOL sedan länge en väletablerad, stark och växande forskning om andraspråksinlärning, se t.ex. den SOL-baserade tvärvetenskapliga forskningsplattformen LAMiNATE. HT-fakulteterna äger i Humanistlaboratoriet en ovärderlig resurs för forskning om exempelvis språkinlärning.

Arbetsuppgifter

Professuren syftar till att säkra hög vetenskaplig kompetens i modersmålsspråkdidaktik (svenska). Professorns främsta uppgift är att, som forskningsledare inom sitt fält, utgöra en drivande kraft i vidareutvecklingen av en forskningsbaserad lärarutbildning på vetenskaplig grund. I arbetet ingår (1) ansvar för uppbyggnad och utveckling av språkdidaktisk forskning vid SOL i egenskap av forskningsledare, (2) egen forskning, planering, medverkan i och ledning av forskningsprojekt, (3) ansökningar om externa forskningsmedel, (4) undervisning, handledning och kursutveckling inom utbildningen på samtliga nivåer.

Utöver att stärka den vetenskapliga grunden för SOL:s utbildning i svensk språkdidaktik förväntas innehavaren av anställningen utgöra ett stöd till de didaktiska inslagen i de andra språkämnena i lärarutbildningen. Professorn ska också, i samarbete med andra språkämnen inom lärarutbildningen vid SOL, forskningen och forskarutbildningen vid institutionen för utbildningsvetenskap samt övriga delar av ämneslärarutbildningen vid LU, arbeta för att vidareutveckla den ämnesdidaktiska och skolinriktade forskningen vid Lunds universitet och därmed verka kvalitetshöjande för lärarutbildningen. I anställningen ingår därutöver att samverka med forskare och professorer inom de redan existerande, ämnesbaserade miljöerna i ämnena svenska/nordiska språk liksom inom andra näraliggande forskningsfält. Syftet ska vara att bidra till att bygga en miljö där de olika forskningsinriktningarna möts och berikar varandra.

Professorn ska vara fysiskt närvarande i forsknings- och institutionsmiljön.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Om den som anställs har mindre än 10 veckors högskolepedagogisk utbildning och/eller saknar högskolepedagogisk utbildning i handledning av doktorander förväntas att sådan utbildning genomförs under de två första anställningsåren.

Ytterligare krav för anställning är

 • Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Dokumenterade högkvalitativa vetenskapliga meriter i svenska med betydande relevans för språkdidaktik och lärarutbildning alternativt dokumenterade högkvalitativa vetenskapliga meriter i språkdidaktik och lärarutbildning med betydande relevans för svenska.
 • Dokumenterat god förtrogenhet med aktuell språkdidaktisk och skolnära forskning rörande det svenska språket.
 • Dokumenterat hög pedagogisk kompetens i språkdidaktik med inriktning mot svenska.
 • Väl dokumenterad synnerligen god behärskning av svenska i tal och skrift samt god behärskning av engelska.

Bedömningsgrunder

 • Mycket god vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av
  betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • Mycket hög grad av vetenskapliga meriter inklusive mycket god nationell och
  internationell nivå som forskare.
  Visas genom:
  • omfattande dokumenterade forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög nationell och internationell kvalitet,
  • internationellt konkurrenskraftig publicering som visar på både bredd och djup,
  • dokumenterad skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning,
  • dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt erfarenhet av och visad skicklighet i handledning,
  • ett brett internationellt nätverk och aktivt deltagande i det nationella och internationella vetenskapssamhället vilket tar sig uttryck genom exempelvis dokumenterad erfarenhet av uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och olika förtroendeuppdrag.
 • Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
  Visas genom såväl erfarenhet av ovan beskriven pedagogisk verksamhet som ett reflekterande förhållningssätt kring den egna lärarrollen.
 • God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin
  verksamhet
 • God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
  Visas genom dokumenterad erfarenhet av att, med goda vitsord och tydligt resultat, leda, samordna och utveckla forskningsverksamhet samt samarbeta med andra.

Särskilt meriterande är i fallande ordning:

 • dokumenterat bred erfarenhet av, eller på annat sätt inhämtad god och bred förtrogenhet med, språkdidaktik och lärarutbildning
 • dokumenterat god och bred förtrogenhet med sambandet mellan forskning och praktik specifikt inriktad mot didaktik och lärande med inriktning mot det svenska språket
 • dokumenterad erfarenhet av och visad skicklighet i handledning på avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå och dokumenterad förmåga att främja juniora forskares vetenskapliga etablering
 • dokumenterad kompentens inom andraspråksdidaktik och andraspråksinlärning
 • dokumenterad god förtrogenhet med skolan i Sverige idag

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt är inkommet till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1714
Kontakt
 • Maria Persson, prefekt, https://www.sol.lu.se/person/MariaPersson
 • Sofia Kvarnbo, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2021-06-28
Sista ansökningsdag 2021-11-15

Tillbaka till lediga jobb