Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

LTH, Industriell elektroteknik och automation

Doktoranden ska vara anställd vid avdelningen för industriell elektroteknik och automation (IEA). Forskningen vid IEA har temaområdena elkraftsystem, elektriska drivsystem och vattensystem. All forskning syftar till ett hållbart samhälle i linje med EUs klimatmål och FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling. Konkret tillämpas vetenskapliga metoder för modellering, analys och reglering på system av industriellt relevant komplexitet och validering baseras på laboratoriearbete och fältmätningar.

Industriell elektroteknik är inriktat på teknik och system för elektrisk och elektromekanisk energiomvandling. Ämnet är av naturen tvärvetenskapligt med starka inslag av elektromagnetism, kraftelektronik och elektronik, materialteknik, elmaskinkonstruktion, reglerteknik, liksom realtidssystem, industriell automation och elektrisk mätteknik.

Ämnet kopplar till industriell automation där forskningsproblem på en mer övergripande systemnivå ingår. Forskningen inom industriell elektroteknik är ofta inspirerad av industriella problem.

Projekt 

Forskarutbildningsämnet är industriell elektroteknik.

Denna anställning syftar till att identifiera och utveckla alternativa tekniska lösningar som möjliggör ett framtida fossilfritt lantbruk. Dessa lösningar innefattar olika sätt att producera kolneutral energi, så väl som nya koncept på maskiner, redskap och annan utrustning som skall ersätta nuvarande fossilbaserad teknik.

I arbetet ingår modellering, design och styrning av energiförsörjning och energianvändning inom framtida fossil-fria lantbruksgårdar, som kan karakteriseras som effektintensiva system med oregelbunden men hög energianvändning och en relativt svag elnätsanslutning. Många moment inom lantbruket är mycket beroende av väder, och deras utförande måste kunna anpassas för att maximera lönsamhet. Dessutom blir logistiken ganska komplicerad när man odlar olika grodor på olika fält, som ibland ligger flera mil bort från varandra. För att den nya tekniken inte ska försämra den flexibiliteten behövs lösningar med potentiellt portabel lagring samt förnyelsebar lokal energigenerering.

Projektet genomförs i samarbete med flera företag och myndigheter.

Arbetsuppgifter      

IEA söker en doktorand med fokus på modellbyggnad och simulering av system enligt projektbeskrivningen, vilket innebär utveckling av en modellbyggnadsmetod för elektrifiering av olika typer av lantbruk. Modellerna skall användas för analys och syntes av system av fordon, lokal generering, lokal lagring och laddlösningar som tillsammans skapar förutsättningar för en kommersiellt konkurrenskraftig drift. Arbetet utförs genom att bygga förståelse för de arbetsprocesser som karakteriserar tillämpningarna och söka gemensamma nämnare som grund för en modellbyggnad.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetet utförs i en grupp med flera doktorander och seniora forskare inom samma eller näraliggande område.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för industriell elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Arbetet kräver detaljerad kunskap om de komplexa processerna och processekvensen inom lantbruket. Den kunskapen finns tillgänglig i projektet genom tätt samarbete med flera lantbrukare i Sverige. För att dra full nytta av detta samarbete kommer kunskaper i svenska och tidigare erfarenheter av lantbruk att beaktas.
 • Arbetet använder ett brett spektrum av teknologier och färdigheter. Det är därför speciellt värdefullt om kandidater har följande erfarenheter: Lämplig bakgrund för sökande är civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, elektroteknik eller maskinteknik med tydliga inslag inom ett eller flera av områdena energi/transporter/fordon/elkraftnät.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor för anställning

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §.

Instruktioner för ansökan

Du söker anställningen via länken längst ner i annonsen. Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, tidigare forskning, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1795
Kontakt
 • Professor Mats Alaküla, +46462229284, mats.alakula@iea.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-27
Sista ansökningsdag 2021-06-17

Tillbaka till lediga jobb