Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på ekonomisk-historiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Doktorandtjänsten är kopplad till forskningsprojektet Colonialism and the socio-economic impact of the indigenous people: The case of Cape Colony, som finansieras av Handelsbankens forskningsstiftelser. Doktoranden ska arbeta i detta projekt tillsammans med övriga projektmedlemmar.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Särskild behörighet för respektive ämnesutbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.lusem.lu.se/study/phd.

Övriga krav

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, se studieprogram för forskarutbildningen i ekonomisk historia på https://www.lusem.lu.se/study/phd

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • Kvalitet och innehåll i den sökandes tidigare arbete, till exempel Masteruppsats
 • Förmåga att aktivt deltaga i institutionens forskningsmiljö
 • Bedömd förmåga till självständigt vetenskapligt arbete
 • Basala kunskaper i statistik och ekonometriska metoder
 • Erfarenhet eller intresse arbeta med stora individdatabaser
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
 • Relevant utbildningsbakgrund inom t.ex. ekonomisk historia, historia, nationalekonomi eller geografi
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet

Vi är intresserade av sökande med ett starkt engagemang och intresse för regionala tillväxtfrågor, historiska källmaterial, kvantitativ analys och att arbeta med stora longitudinella mikrodatabaser.

Projekt

Detta projekt är en del av ett större forskningsprogram. Syftet med programmet är att bidra till forskningen kring kolonialism och global ojämlikhet genom att för första gången använda stora databaser och maskininlärning för att studera etablerandet av en bosättarkoloni – Kapkolonin. Fokus ligger på de koloniala institutionerna och hur dessa påverkade tillväxt, ojämlikhet och välstånd över tid och rum. Programmet är indelat i fyra större teman; i) ojämlikhet och social mobilitet, ii) slaveri och arbetstvång, iii) nätverk och formering av eliter, samt iv) ekonomisk utveckling och levnadsstandard. Forskningsprogrammet har för närvarande 9 seniora forskare och 3 postdoktorer anställda från universitet i Sverige, Sydafrika, Nederländerna och USA.

Syftet med delprojektet är att studera kolonialstyrets effekt på den inhemska Khoesan befolkningen i Kapkolonin. Med hjälp av mikrodata i form av skatteländer och löneregister för kommer projektet studera den långsiktiga utvecklingen av levnadsstandard, ojämlikhet hos Khoesan samt de arbetsförhållande som rådde för de Khoesan som arbetade på gårdar ägda av européer. Analyserna kommer på ett unikt sätt bidra till forskningen och debatten om europeisk kolonialism och dess påverkan på de koloniserade folken. 

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100(Högskoleförordningen 5 kap).

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anställning.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt forskningsintresse samt dess relevans för det aktuella projektet, maximum 3 sidor.
 • Curriculum Vitae.
 • Betyg och examensbevis.
 • Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
 • I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två lärare och/eller forskare, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i samband med ansökningen.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 20210823
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1804
Kontakt
 • Erik Green, docent, projektansvarig, erik.green@ekh.lu.se
 • Ellen Hillbom, studierektor f forskarutb, ellen.hillbom@ekh.lu.se, +46462227486
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-26
Sista ansökningsdag 2021-06-28

Tillbaka till lediga jobb