Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Institutionen för elektro- och informationsteknik består av fyra avdelningar: ”Säkerhets- och nätverkssystem”, ”Kommunikationsteknologi”, ”Integrerade elektroniksystem” och ”Elektromagnetism och nanoelektronik”. Institutionen deltar i det strategiska forskningsområdet Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology (ELLIIT) tillsammans med flera institutioner vid Lunds universitet, Linköpings universitet, Blekinge tekniska högskola och Halmstad högskola.

Ämnesbeskrivning
Elektroteknik vid LTH spänner över elektromagnetisk fältteori, elektronik, nätverk, säkerhet, signalbehandling, samt trådbunden och trådlös kommunikation. Ämnet syftar till förståelse av den bakomliggande fysiken genom teoretiska och experimentella metoder, såväl som att formulera, förverkliga och verifiera effektiva lösningar i varierande tillämpningar. Denna anställning fokuserar på elektromagnetisk fältteori.

Elektromagnetiska fält finns runt omkring oss och är en integrerad del av våra liv. Applikationer växer fram med varje tekniskt framsteg och vi är nu omgivna av elektromagnetiska enheter och snabbt växande IoT. Dessa användningsområden ger flera intressanta forskningsområden som stora gruppantenner opererande i flera frekvensband och intelligenta reflekterande eller transmitterande ytor med komplexa strålningsmönster. Projekten som listas nedan inkluderar forskningsområden inom design av elektromagnetiska strukturer och mättekniker för att verifiera dem.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Grunden för forsknings- och undervisningsverksamheten inom elektromagnetism är de grundläggande makroskopiska elektromagnetiska lagarna (Maxwells ekvationer) som modellerar alstring och spridning av elektromagnetiska fält. Särskild tonvikt ges åt teoretiska studier av enheter som kan förstärka och styra dessa fenomen. Såväl analytiska, numeriska och experimentella metoder är tillämpliga för oss. Två möjliga forskningsinriktningar beskrivs nedan. Det slutliga valet av projekt och handledare görs gemensamt av kandidaten och institutionen. 

 1. En nyckelteknik till nästa generations uppkopplade samhälle är att kunna mäta strålning för att verifiera och utveckla enheter. I detta projekt tänker vi utveckla en realtidssensor för elektromagnetiska fält. Tekniken möjliggörs av en genomskinlig metayta konstruerad för att omvandla mm-vågstrålning från 5G/6G-enheter (och kommande generationer) till värmebilder med hjälp av en infraröd kamera. Med den föreslagna tekniken kan låga effektnivåer som motsvarar enheter i konsumentprodukter mätas, vilket möjliggör snabb verifiering och testning av 5G och följande kommunikationsgenerationer.
  Kontaktperson: Prof. Mats Gustafsson.                                                                                               
 2. För att minska den yta som behövs för varje trådlös sensor på en viss plattform är det önskvärt med multifunktionella antennytor, där flera antennfunktioner kan samexistera vid olika frekvenser. I det här projektet avser vi att utveckla antennelement för en gruppantenn som kan samexistera med en annan gruppantenn med en betydligt högre frekvens, dvs. antennelementet ska fungera mycket bra vid sin grundfrekvens och vara praktiskt taget osynligt på en annan.
  Kontaktperson: Prof. Daniel Sjöberg.

Anställningarna inkluderar analys och vidareutveckling av befintliga lösningar, användning av elektromagnetisk fältteori för att identifiera nya lösningar, och verifiering främst genom numeriska simuleringar och experimentell verifiering av prototyper kan också vara relevant. Olika projektriktningar kan övervägas i samarbete med andra universitet och/eller industri.

Projekt 1 är ett gemensamt ELLIIT-projekt med en doktorand vid Lunds universitet och en vid Linköpings universitet (i forskargruppen för tryckt elektronik vid Lab-oratoriet för organisk elektronik, separat annonserad). LU- och LiU-teamen skapar tillsammans en tät samarbetsmiljö där teoretisk modellering, design, tillverkning av flexibla metaytor och slutlig karaktärisering går hand i hand. Doktorandernas verksamhet sammanflätas där snabb återkoppling från modellering, tillverkning och karaktärisering är avgörande för att främja förståelsen och tekniken för metaytorna.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket god kunskap om ett eller flera ämnen inom elektromagnetism, matematik eller klassisk fysik.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av elektromagnetiska designproblem.
 • Erfarenhet av numerisk simulering och optimering.
 • Erfarenhet av experimentella uppställningar och karakterisering.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1923
Kontakt
 • Daniel Sjöberg, Professor, daniel.sjoberg@eit.lth.se
 • Mats Gustafsson, Professor, mats.gustafsson@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-06-09
Sista ansökningsdag 2021-06-30

Tillbaka till lediga jobb