Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Om ämnet

Forskningsområdet ”kristendom, populism och nationalism” omfattar frågor som rör utbyte, relationer och överlappning mellan kristendomen och de båda politisk-ideologiska företeelserna populism och nationalism, såväl i det förflutna som i samtiden.

Kristendomen har ett nära, komplext och mångfasetterat förhållande till både nationalism och politisk populism. Även om nationalismens ursprung och kristendomens roll i uppkomsten av nationalismen är omtvistade så förekommer det, och har förekommit, ett viktigt ideologiskt utbyte dem emellan. På liknande sätt samverkar den politiska populismen med kristendomen: populistiska rörelser tar avstamp i den kristna identiteten och i de populistiska rörelsernas retorik gör man anspråk på kristna symboler och narrativ. Såväl nationalism som politisk populism har mestadels studerats av statsvetare, sociologer och historiker, vilket innebär att teologiska och religionsvetenskapliga perspektiv på ämnet har förblivit ett mindre utforskat område. Syftet med den här postdoktorstjänsten är att fylla luckan i forskningen.

Tjänsten kommer att vara knuten till den interdisciplinära forskningsplattformen ”Christianity & Nationalism” vid CTR (www.ctr.lu.se/christianity-and-nationalism), vilken omfattar forskning som bedrivs inom CTR:s samtliga ämnesområden. Forskningsförslag inom vilket som helst av dessa ämnesområden välkomnas och det finns ingen särskild geografisk, kulturell eller konfessionell inriktning angiven för tjänsten.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av tjänsten förväntas bidra till forskningsmiljön genom att aktivt delta i forskningsseminarier och andra forskningsanknutna aktiviteter vid CTR (såsom att organisera workshoppar och seminarier och bidra till framtagandet av forskningsansökningar). Postdoktorn förväntas även delta i undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Dessa uppgifter ställer krav på att innehavaren av tjänsten har en hög närvaro på arbetsplatsen. Undervisning, handledning och övriga administrativa uppgifter uppgår maximalt till 20 % av tjänsten.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt teologie/filosofie doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom eller dylikt insändas i samband med ansökan. Den sökande ska kunna dokumentera avancerad språkfärdighet i engelska och tillräckliga färdigheter i språk som är relevanta för det föreslagna forskningsprojektet.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. I övrigt görs bedömningen utifrån de krav som i denna utlysning specificeras för anställningen. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen.

Särskilt meriterande

 • Betydande kunskaper om kristen teologi, praktik och historia som dokumenteras genom examen, akademisk avhandling och/eller publikationer.
 • Betydande kunskaper om statsvetenskap eller angränsande områden som dokumenteras genom examen, akademisk avhandling och/eller publikationer.
 • Tidigare forskning om kristendom och populism och/eller nationalism.
 • Dokumenterad förmåga att delta i tvärvetenskapligt och internationellt forskningssamarbete.

Ansökan ska innehålla följande:

 • Fullständigt curriculum vitae (CV) samt kopia på teologie/filosofie doktorsexamen.
 • Publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer).
 • Undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

 • Syfte och frågeställning.
 • Teori och metod.
 • Relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten.
 • Tidsplan och förväntade resultat.
 • Den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid enligt ”Slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, SACO-S och SEKO). Lunds universitet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 december eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1952
Kontakt
 • Jayne Svenungsson, Professor, www.ctr.lu.se/person/JayneSvenungsson
 • Alexander Maurits, Prefekt, www.ctr.lu.se/person/AlexanderMaurits
 • Lena Kandefelt, Personalchef, www.ht.lu.se/person/LenaKandefelt
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-06-23
Sista ansökningsdag 2021-09-30

Tillbaka till lediga jobb