Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Juridiska fakulteten utlyser en doktorandanställning för avläggande av en juris doktorsexamen inom ämnesområdet folkrätt med inriktning mot global hälsorätt. Den nu utlysta anställningen finansieras av Juridiska fakulteten för att bedriva forskning inom området global hälsorätt. Tilltänkt handledare är professor Jessica Almqvist.

Ämnesbeskrivning

Den globala hälsolagstiftningen omfattar de rättsliga normer, rättsliga processer och rättsliga institutioner som syftar till att skapa förutsättningar för världens befolkning att uppnå högsta standard för fysisk och psykisk hälsa. Den globala hälsolagstiftningen är huvudsakligen belägen inom folkrättens område och reglerar staters och internationella organisationers ageranden och interaktioner. För att bemöta nya hälsorisker och hot har den dock gått utöver traditionella gränser för folkrätten för att inkludera uppförandekoder och liknande normativa ramar för icke-statliga aktörer, såsom hälso- och sjukvårdspersonal, vetenskapliga institutioner och samfund, företag osv.

Ämnesområdet behandlar frågor som rör biomedicin, inklusive ny genteknologi, såsom CRISPR -Cas9, mänsklig reproduktion, organtransplantation, förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar och icke-smittsamma sjukdomar, kontroll av beroendeframkallande och skadliga ämnen, livsmedel och läkemedel i internationell handel, tillgång till väsentliga läkemedel, etc. Många ämnen inom området för global hälsolagstiftning angår skyddet av de mänskliga rättigheterna, inklusive rätten till liv, bästa möjliga hälsa, rätten till integritet och rätten till vetenskap. Andra relevanta rättigheter är rätten till information och rätten att delta i beslutsprocesser i hälsorelaterade frågor. Grundläggande mänskliga rättighetsprinciper såsom mänsklig värdighet, jämlikhet och icke-diskriminering är centrala för den globala hälsolagstiftningen, och skyddet av utsatta grupper (t.ex. barn, migranter och äldre) är en primär fråga. Forskning inom global hälsorätt antar ofta ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, som kan omfatta områden som digitalisering, artificiell intelligens (AI) och bioetik. Den globala hälsokris som orsakats av Covid-19-pandemin betonar vikten av att analysera den globala hälsolagstiftningen möjligheter och begränsningar för hanterandet och förebyggandet av sådana kriser samtidigt som de mänskliga rättigheterna skyddas.

Arbetsuppgifter

Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Behörighet

Bara den som antas eller redan antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (5 kap. 3 § HF).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (7 kap. 39 § HF).

Särskild behörighet har den som genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen och/eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne.

Sökande med svensk juristexamen/juris kandidatexamen ska ha uppnått ett genomsnittligt betyg om Ba på utbildningens obligatoriska kurser. Sökande med annan examen ska i jämförliga delar av utbildningen ha uppnått i huvudsak motsvarande betygsnivå. Endast om särskilda skäl föreligger kan nämnden för utbildningen på forskarnivå medge undantag från detta betygskrav. Sökande ska ha avlagt juristexamen eller motsvarande senast den 22 september 2021.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i 5 kap. 1-7 §§ HF. Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå återfinns i 7 kap. 34-41 §§ HF.

Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (5 kap. 5 § HF, 7 kap. 35,41 §§ HF).

Den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms med ledning av följande bedömningsgrunder utan inbördes rangordning:

Sökandes allmänna kompetens:

 • kvalitet och innehåll i tidigare självständiga skriftliga arbeten, såsom examensarbetet
 • förmåga att aktivt delta i fakultetens forskningsmiljö
 • relevant utbildningsbakgrund och betyg
 • relevant arbetslivserfarenhet

Projektbeskrivningens vetenskapliga kvalitet:

 • förmåga att beskriva och problematisera gällande forskningsläge
 • tydlighet och logiskt sammanhang i formulering av syfte och forskningsfrågor
 • stringens i rättslig argumentation och analys
 • adekvans i val av metod och teori
 • förmåga till kreativitet och innovation i formuleringen av forskningsfrågor och angreppssätt
 • språklig begriplighet och formalia

 

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, betygskopior, projektbeskrivning, ett examensarbete eller annat skriftligt arbete, angivande av en eller två referenspersoner (exempelvis chef eller handledare) samt övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

Projektbeskrivningen, som bifogas i en textfil i sökandeportalen, får inte överstiga 15 000 tecken inklusive blanksteg, fotnoter, källförteckning etc (överstigande text beaktas inte) och ska skrivas på engelska språket eller svenska, danska eller norska språket (se riktlinjer för projektbeskrivning).

Nämnden för utbildningen på forskarnivå kommer att intervjua ett urval av de sökande vid ett personligt möte eller via videokonferens/telefon i vecka 46. Besked om vem som kallas till intervju lämnas senast den 14 oktober 2021. Intervjun tar sin utgångspunkt i ansökan och syftar till att fördjupa nämndens kunskap om den sökande och hennes eller hans förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2022-01-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2272
Kontakt
 • professor Jessica Almqvist, +46462221003 jessica.almqvist@jur.lu.se
 • studierektor Markus Gunneflo, +46462221043
 • kanslichef Helena Josefsson, +46462221095
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2021-08-11
Sista ansökningsdag 2021-09-22

Tillbaka till lediga jobb