Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen. Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atomteori och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet.

Arbetsuppgifter
Alla element i universum är skapade i en serie processer som utgör kärnsyntesen. Beräkningar av neutronupptagning för tunga och exotiska kärnor är en av de största felkällorna vid modelleringen av dessa nukleosyntesprocesser. Några av de intressanta kärnorna börjar nu produceras i nya experimentella radioaktiva jonstrålningsanläggningar runt om i världen, vilket nu ger en möjlighet att påverka denna forskning som sitter vid skärningspunkten mellan olika områden.

Arbetet kommer att bestå av utveckling av modeller för kärnstruktur och reaktioner, för att hjälpa till att vägleda experiment och upptäcka egenskaper hos astrofysiska processer som kärnsyntes. Kärnan modelleras som ett mångkroppssystem med målet att bidra till utvecklingen av en konsekvent teori för struktur och reaktion som kan tillämpas på isotoper som ännu inte upptäckts.

Utvecklingen kommer att vara både analytisk formulering och numerisk implementering i beräkningskoder för högpresterande datorer. Utvecklingen av effektiva Hamilton operatorer är utgångspunkten för beskrivningen av kärnor. Projektet kan handla om att härleda en effektiv Hamilton operator utgående från chiral störningsräkning. Mångkroppsteori som kommer att användas i projektet inkluderar Hartree-Fock- (Bogolyubov) teori, Green’s funktioner och Genererande koordinat metoden, med det specifika syftet att beskriva symmetribrott av kvantfält kombinerat med projektionstekniker för beskrivning av deformerade kärnor.

Det kommer att finnas stort utrymme för doktoranden att påverka både utformningen av projekten, graden av analytiskt eller numeriskt arbete och möjligheterna till samarbete och resor, baserat på doktorandens förmåga och intresse.

Ingen tidigare erfarenhet av specifika mångkroppsmetoder eller deras tillämpning på beskrivningen av atomkärnan är nödvändig, men den anses vara meriterad.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Önskvärda meriter

 • Tidigare erfarenhet av teoretisk fysik. Modellering av kvantmekaniska mångkropparsssystem är meriterande.
 • Kunskap om begrepp från kärnfysik eller korrelerade kvantmekaniska system samt kompetens i beräkningsförfaranden.
 • Programmeringskunskaper.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Som det första steget i ansökningsprocessen i följebrevet besvara de arbetsspecifika frågorna!

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2287
Kontakt
 • Andrea Idini, biträdande universitetslektor, andrea.idini@matfys.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-08-04
Sista ansökningsdag 2021-09-15

Tillbaka till lediga jobb