Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för kliniska vetenskaper, avd för medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Medicinsk strålningsfysik är ett ämnesområde där fysik och olika strålningstillämpningar möter biologi och medicin, med människan i centrum. Vår verksamhet innefattar forskning och undervisning inom joniserande och icke-joniserande strålning, samt dess användning inom medicinska tillämpningar. De stora delområdena är strålterapi, röntgen, nuklearmedicinsk diagnostik och terapi, samt magnetresonansbildtagning (MRI). Forskningsverksamheten är mycket kliniskt inriktad och genomförs i nära samarbete med sjukhusfysiker anställda inom Region Skåne. Avdelningen ansvarar för den femåriga sjukhusfysikerutbildningen, som är en av Socialstyrelsen reglerad yrkesutbildning, och som kvalificerar för anställning som legitimerad sjukhusfysiker.

Vid Medicinsk strålningsfysik finns fyra primära forskargrupper och en av dessa är MR-fysikgruppen (https://www.msf.lu.se/research/mr-physics-group). Gruppens huvudsakliga forskningsinriktning är medicinska tillämpningar av magnetresonans (magnetic resonance, MR) och medlemmar har lång erfarenhet av forskning och metodutveckling relaterad till avbildning av perfusion, diffusion, hjärnaktivering och olika typer av flöden. Nyare forskningsområden inkluderar "chemical exchange saturation transfer (CEST)" som är en metod för att mäta metaboliter indirekt samt kvantitativ MR i hjärnan och i det muskuloskeletala systemet.

Den biträdande universitetslektor som vi önskar anställa ska både upprätthålla och förstärka den forskning vi har inom ämnet diffusion genom att bygga vidare på den framgångsrika forskning som gjorts inom neuro-området, men även att utveckla nya metoder (inkluderande AI-baserade metoder som idag växer snabbt inom MR-området) för avbildning av andra organ, såsom exempelvis prostata.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. I anställningen ingår undervisning som idag är 10-30 % av en heltid, räknat över hela anställningsperioden.  Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tiden.

Den anställde förväntas kunna bygga upp aktiv forskning inom diffusions-MR. Detta innebär även aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen samt med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Undervisningen innefattar grundläggande och avancerade kurser inom medicinsk strålningsfysik, kurser inom forskarutbildningen samt handledning av examensarbetare och doktorander.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

För denna tjänst fordras en doktorsexamen i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot magnetresonanstomografi (MRI).

Dessutom fordras det kunskaper i svenska för att kunna undervisa på sjukhusfysikerprogrammet och kommunicera med universitetets och sjukvårdens olika organ på detta språk.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Bedömning av de sökande kommer att ske baserat på vetenskaplig och pedagogisk kompetens med tonvikt på vetenskaplig kompetens.

Vid bedömning av vetenskaplig kompetens skall dessa krav vara uppfyllda och dokumenteras i ansökan:

 • Doktorsexamen i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot magnetresonanstomografi (MRI).
 • Gedigen erfarenhet av MR-fysik, främst diffusionsforskning vid 3T.
 • Forskningserfarenhet av relevans för anställningen efter fullgjord doktorsexamen t.ex. postdoktorala vistelser.
 • Erfarenhet av och färdighet i programmering av MR-system.
 • Erfarenhet från internationella forskningssamarbeten.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska med god kommunikativ förmåga.

Vi ser gärna att den sökande har erfarenhet av:

 • Söka och få beviljat externa medel.
 • Arbete i klinisk miljö som exempelvis sjukhusfysiker.
 • Att samarbeta med både näringsliv och kliniska forskare.
 • Handledning av studenter på avancerad nivå och forskarnivå.
 • Att planera, utveckla och genomföra undervisning inom ämnet medicinsk strålningsfysik eller andra relaterade ämnen.
 • Att sprida kunskap om sin forskning på lokal, nationell och internationell nivå.

Särskild vikt kommer att fästas vid i) relevansen av den sökandes formulerade forskningsplan för planerade projekt, samt den sökandes potential att utveckla och utföra innovativ forskning inom diffusions-MRI och ii) den sökandes lämplighet att på lång sikt undervisa inom olika områden i vår yrkesutbildning för sjukhusfysiker och andra relaterade kurser.

Följande personliga egenskaper är av stor betydelse för värderingen av både den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten:

 • Kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga.
 • Initiativrikedom och självständighet.
 • Ledarskap
 • Intresse och fallenhet att undervisa.
 • Intresse och fallenhet att kommunicera vetenskap till det omgivande samhället.

Det är viktigt att ansökningen utformas på ett sätt så att de beskrivna kompetenserna antingen är dokumenterade eller enkelt kan valideras.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.  

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

 • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           - En självständig forskarprofil.
           - Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           - Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - Forskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

 • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           - Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           - Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           - Dokumenterad förmåga att handleda masterstudenter och doktorander.
           - Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

 • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran ska göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll
Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens instruktioner för sökande till läraranställning. Ladda upp ansökan som pdf-filer i rekryteringssystemet

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt efter överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2352
Kontakt
 • Linda Knutsson, professor, 076-785 44 24, linda.knutsson@med.lu.se
 • Helen Johansson, rekryteringshandläggare, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-09-09
Sista ansökningsdag 2021-10-21

Tillbaka till lediga jobb