Lunds universitet, LTH, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Utlysning av postdoktorstjänster med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling: Naturbaserade lösningar i knutpunkten mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. Mer information om forskningsprogrammet finns här: https://www.sustainability.lu.se/researchers/available-positions 

Vi välkomnar nu sökanden som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030 att ansöka till postdoktorstjänsterna med startdatum 2022-01-01.

Särskild ämnesbeskrivning
I detta projekt kommer forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten, LTH, och Medicinska fakulteten tillsammans utveckla ett konceptuellt ramverk för hur naturbaserade lösningar – insatser som möjliggör skydd, hållbart nyttjande och restaurering av naturliga eller skötta ekosystem – kan generera synergier och mildra svåra avvägningar mellan bevarande av biologisk mångfald, klimatåtgärder, folkhälsa och mänskligt välmående. I ramverket kommer vi använda kunskap om biologisk mångfald, ekologiska processer, miljöpsykologi, och epidemiologi för att hitta en gemensam väg framåt för att bemöta dessa globala utmaningar i praktiken. Vi rekryterar nu tre postdoktorer som tillsammans kommer att koordinera forskningen i projektet.

Detta är ett tvärvetenskapligt projekt, som från sin start kommer att integrera de olika forskningsdisciplinerna genom att de medverkande forskarna informerar om sina respektive forskningsfält och gemensamt identifierar möjliga länkar mellan olika effektmått och relevanta företeelser. Detta görs för att utveckla en gemensam förståelse för hur de olika effektmåtten hänger ihop mekanistiskt och en förståelse för uppgiften i fråga. Inledningsvis kommer projektgruppen att systematiskt kartlägga befintliga evidens för hur avvägningar och synergier mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa kan påverkas av naturbaserade lösningar.

Postdoktorstjänsten i miljöpsykologi fokuserar på samband mellan klimat, biologisk mångfald och psykologiskt välbefinnande. Förståelsen för psykologiska processer som kan stödja individens välbefinnande skall fördjupas. I utvecklingen av det projektgemensamma konceptuella ramverket skall psykologiska aspekter av naturbaserade lösningar integreras och testas i pilotstudier. Vi söker en postdoktor med ett starkt intresse för tvärvetenskaplig forskning och motivation att bidra till utvecklingen av ett nytt forskningsfält i knutpunkten mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa.

Arbetsuppgifter
Postdoktorstjänsten är placerad hos forskargruppen i miljöpsykologi, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds tekniska högskola. I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Ha huvudansvar för att integrera miljöpsykologiska perspektiv i den transdisciplinära forskargruppens arbete.
 • Söka och analysera miljöpsykologisk litteratur om naturbaserade lösningar och psykologiskt välbefinnande.
 • Identifiera och integrera relevant miljöpsykologisk litteratur i det transdisciplinära konceptuella ramverket.
 • Applicera ramverket i pilotstudier med fokus på psykologiskt välbefinnande.
 • Aktivt samarbete inom den transdisciplinära forskargruppen.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle. Undervisning och handledning inom miljöpsykologi.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom miljöpsykologi, psykologi eller motsvarande och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Dokumenterad kunskap om psykologisk teori om människa-miljö transaktion
 • Forskningserfarenhet avseende människans psykologiska välbefinnande i relation till natur.
 • Erfarenhet av vetenskaplig metod för kunskapssyntes. ( t ex systematiska litteratursammanställningar, meta-analys).
 • Dokumenterad förmåga att producera och publicera forskningsresultat av hög kvalitet. Dokumenterad förmåga att arbeta i grupp.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete.
 • Tidigare arbete med naturbaserade lösningar.
 • Tidigare erfarenhet av samverkan med näringsliv och samhälle
 • Grundläggande kunskap i svenska

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid med start 2022-01-01. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2404
Kontakt
 • Maria Johansson, professor, Miljöpsykologi, +46462227169
 • Rifa Maliqi, personaladministratör , +46462220505
 • Henrik Smith, professor, CEC , +46462229379
Publicerat 2021-08-30
Sista ansökningsdag 2021-10-09

Tillbaka till lediga jobb