Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Juridiska fakulteten utlyser en doktorandanställning för avläggande av juris doktorsexamen.

Utbildning på forskarnivå sker i något av följande ämnen: allmän rättslära, arbetsrätt, bankrätt, civilrätt , EU-rätt, finansrätt, folkrätt, förvaltningsrätt, internationell miljörätt, internationell privaträtt, komparativ rätt, konstitutionell rätt, miljörätt, mänskliga rättigheter, offentlig rätt, processrätt, rättsekonomi, rättshistoria, socialrätt och straffrätt.

Den nu utlysta anställningen finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS) och ingår i ett större forskningsprojekt, AICARE – AI och rätt till hälso- och sjukvård. Doktoranden kommer både att integreras i WASP-HS forskarskola och delta i aktiviteterna i forskningsmiljön Health Law och / eller Affärsrättsligt Centrum (ACLU), vid juridiska fakulteten.

Tilltänkt handledare är bitr. universitetslektor Ana Nordberg.

Doktorandanställningen är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS) som syftar till att förverkliga excellent forskning och utveckla kompetens om konsekvenserna och utmaningarna av artificiell intelligens och autonoma system för mänskligheten och samhället. Detta tioåriga program initieras och finansieras generöst av Marianne och Marcus Wallenberg Foundation (MMW) med 660 miljoner kronor. Utöver detta får programmet stöd från samarbetsindustrin och från deltagande universitet. Huvudmålen är mer än 10 nya fakultetspositioner och mer än 70 nya doktorander. För mer information om forskningen och andra aktiviteter inom WASP-HS, besök http://wasp-hs.org/.

WASP-HS forskarskola ger grundläggande, perspektivgivande och toppmodern kunskap inom de olika disciplinerna, genom undervisning utförd av ledande forskare inom området. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och praktiker inom området. Det ger därmed ett mervärde utöver de befintliga doktorandprogrammen vid partneruniversiteten, vilket ger unika möjligheter för forskarstuderande doktorander att uppnå internationell forskningskunskap med samhällelig relevans.


Under doktorandperioden kommer doktoranden också att vara integrerad i den nationella WASP-HS forskarskolan. WASP-HS forskarskola behandlar utmaningar och konsekvenser av autonoma system och AI i samhället och ger integrerad utbildning inom filosofi, samhällsvetenskap, policyforskning, organisationsvetenskap, psykologi och andra humaniora och samhällsvetenskapliga discipliner, tillsammans med en god kunskap om de tekniska aspekterna av AI, programvara och autonoma system.


Forskarskolan har en kohortbaserad strategi som sammanför studenter från en mängd olika bakgrunder i tvärvetenskapliga team för att ta itu med verkliga problem med hänsyn till de individuella, samhälleliga och etiska konsekvenserna. Skolan syftar till att uppnå en aktiv forskargrupp i hela Sverige genom kurser, gemensamma studieresor samt sommar- och vinterseminarier. Doktorander i WASP-HS-programmet förväntas arbeta tillsammans med forskare på WASP-AI- och WASP-AS-programmen. Doktoranden kommer att ingå i WASP-HS forskarskola, delta tillsammans med doktorander med tvärvetenskapliga projekt över hela Sverige i det andra kohortprogrammet (som börjar i februari 2022) och delta i alla Forskarskolans aktiviteter samt följa minst fyra WASP -HS forskarutbildningskurser.

Doktorandprojektet kommer att fokusera på att undersöka hur introduktionen av AI i sjukvården och automatiserade system utmanar de befintliga juridiska och etiska normerna som reglerar hälso- och sjukvård och hälsorelaterade aktiviteter, tjänster och produkter. Huvudsyftet är att ta itu med hur nuvarande normer kan och/eller bör förbättras, genom revidering, nytolkning eller komplettering med nya åtgärder på ett sätt som säkerställer uppnåendet av högsta möjliga hälsostandard. Doktorandprojektets huvudsakliga fokus är AI för individbaserad medicin och kommer att resultera i juridisk analys av både juridiska och reglerande tillvägagångssätt för teknikstyrning och policy och rätten till hälsa.


Som en del av ett stort forskningsprojekt förväntas doktorandprojektet bidra till AICARE-projektets mål och forskningsfrågor. Dessa fokuserar på var och en av de fyra väsentliga elementen i rätten till hälsa - hur dessa påverkas av införandet av AI i hälso- och sjukvården och vilka strategier som gör det möjligt att övervinna eventuella hinder - och behandlar allmänna regleringsaspekter för hur man kan förbättra eller komplettera befintliga juridiska mekanismer och styrningsstrukturer för att ge positiva villkor för implementeringen av AI i hälso- och sjukvården.

Doktorandprojektet ska analysera och koppla ihop relevant lagstiftning och rättstillämpning för implementering av AI i hälso- och sjukvården ur perspektivet att utveckla individbaserad precisionsmedicin. Med huvudsakligt fokus på kvaliteten på hälso- och sjukvården, vilken som sådan ligger i korsningen mellan medicinsk rätt och affärsjuridik, kan det även omfatta analyser inom t ex: konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter; lagstiftning om dataskydd och personlig integritet; incitament till innovation, immaterialrätt, rätt till affärshemligheter, avtalsrätt, dataägande och reglering; konsumentskydd, ansvarsregler samt regelverk och styrningsmodeller för medicinteknisk utrustning och produkter. Det bör också inkludera etiska, ekonomiska och / eller andra samhällsperspektiv. Således inkluderas möjliga forskningsområden, men är inte begränsade till:

- Dataskydd och etiska frågor som tas upp genom genetisk sekvensering från både patientperspektivet och folkhälsan
- Kliniska prövningar, certifiering och godkännande av marknadsföring av AI-vårdlösningar för PM
- Roll- och styrningsmodellerna av immateriella rättigheter och affärshemligheter
- Ansvarsmekanismens roll för att skydda patientens integritet.

Arbetsuppgifter
Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Behörighet
Bara den som antas eller redan antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (5 kap. 3 § HF).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (7 kap. 39 § HF).

Särskild behörighet har den som genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris
kandidatexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan
genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen och/eller yrkeserfarenheten
bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne.

Sökande med svensk juristexamen/juris kandidatexamen ska ha uppnått ett genomsnittligt betyg om Ba på utbildningens obligatoriska kurser. Sökande med annan examen ska i jämförliga delar av utbildningen ha uppnått i huvudsak motsvarande betygsnivå. Endast om särskilda skäl föreligger kan nämnden för utbildningen på forskarnivå medge undantag från detta betygskrav. Sökande ska ha avlagt juristexamen eller motsvarande senast den 22 september 2021.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i 5 kap. 1-7 §§ HF. Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå återfinns i 7 kap. 34-41 §§ HF.

Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig
utbildningen på forskarnivå (5 kap. 5 § HF, 7 kap. 35,41 §§ HF).

Den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms med ledning av följande
bedömningsgrunder utan inbördes rangordning:

Sökandes allmänna kompetens:
· kvalitet och innehåll i tidigare självständiga skriftliga arbeten, såsom examensarbetet
· förmåga att aktivt delta i fakultetens forskningsmiljö
· relevant utbildningsbakgrund och betyg
· relevant arbetslivserfarenhet

Projektbeskrivningens vetenskapliga kvalitet:
· förmåga att beskriva och problematisera gällande forskningsläge
· tydlighet och logiskt sammanhang i formulering av syfte och forskningsfrågor
· stringens i rättslig argumentation och analys
· adekvans i val av metod och teori
· förmåga till kreativitet och innovation i formuleringen av forskningsfrågor och angreppssätt
· språklig begriplighet och formalia

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, betygskopior, projektbeskrivning, ett examensarbete eller annat skriftligt arbete, angivande av en eller två referenspersoner (exempelvis chef eller handledare) samt övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

Projektbeskrivningen, som bifogas i en textfil i sökandeportalen, får inte överstiga 15 000 tecken inklusive blanksteg, fotnoter, källförteckning etc (överstigande text beaktas inte) och ska skrivas på engelska språket eller svenska, danska eller norska språket (se Riktlinjer för projektbeskrivning).

Nämnden för utbildningen på forskarnivå kommer att intervjua ett urval av de sökande vid ett personligt möte eller via videokonferens/telefon i vecka 46. Besked om vem som kallas till intervju lämnas senast den 14 oktober. Intervjun tar sin utgångspunkt i ansökan och syftar till att fördjupa nämndens kunskap om den sökande och hennes eller hans förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2022-01-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2486
Kontakt
  • biträdande univ. lektor Ana Nordberg, +46462221054
  • studierektor Markus Gunneflo, +46462221043
  • kanslichef Helena Josefsson, +46462221095
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2021-08-11
Sista ansökningsdag 2021-09-22

Tillbaka till lediga jobb