Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för KOM

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

På institutionen för kommunikation och medier bedrivs forskning och utbildning på hög internationell nivå i medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria, journalistik, och retorik. Institutionens ämnen är hemmahörande både i samhällsvetenskap och humaniora. Institutionen rymmer således en dynamisk forskningsmiljö, tre etablerade forskarutbildningar, internationella gästforskare, regelbundna forskningsseminarieserier och internationella konferenser. Institutionen är delaktig i nätverk och samarbetsprojekt på nationell, nordisk och internationell nivå. Medie- och kommunikationsvetenskap är rankat bland de 100 bland medie- och kommunikationsinstitutioner (QS World University Rankings by subject 2020). Inom medie- och kommunikationsvetenskap ges en eftertraktad internationell masterutbildning med studenter från hela världen.Ämnesbeskrivning

Ämnet i Lund har en lång tradition av framstående och internationellt uppmärksammad forskning inom medie- och kommunikationsvetenskaplig teoriutveckling och empiriskt förankrade studier. Forskningsmiljön präåglas även av en självklar och genomtänkt metodologisk nyfikenhet. Vi värnar en tradition som uppmuntrar originalitet och nytänkande. Vi vill med denna utlysning ytterligare stärka denna tradition. Vi söker efter en person med mycket god analytisk blick för empiriskt material, djupa och breda kunskaper i medie- och kommunikationsvetenskaplig teoribildning, samt en god förståelse för och erfarenhet av ämnets tvärvetenskapliga mångfald. Mer information återfinns via denna länk: https://www.kom.lu.se/en/research/mkv

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå inom området medie- och kommunikationsvetenskap samt administration. En särskilt viktig uppgift är att utveckla institutionens forskning, bl.a. genom att aktivt bidra till att söka externa forskningsanslag och att aktivt delta i den internationella debatten. Till de mest centrala arbetsuppgifterna hör också att handleda doktorander samt att undervisa på samtliga utbildningsnivåer. Administrativa uppdrag ingår i anställningen.

Behörighet/kvalifikationer

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap 3 §). Den vetenskapliga produktionen skall vara aktuell och väsentligen bidra till att förstärka och utveckla/förnya institutionens medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningstraditioner. Den vetenskapliga skickligheten skall ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten skall ha visats genom undervisning på såväl grund- och avancerad samt forskarnivå. Den sökande ska ha genomgått minst fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller ha motsvarande kunskaper som inhämtats på annat sätt om det inte föreligger särskilda skäl; sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För att vara behörig måste den sökande ha handlett minst en doktorand till examen, som huvudhandledare eller handledare.

Bedömningsgrunder

Av stor betydelse är att den sökande har etablerat sig som självständig forskare på internationell nivå genom att ha: (1) erhållit forskningsanslag som huvudsökande i konkurrens med andra forskare, (2) publicerat i internationellt framstående tidskrifter och förlagi enlighet med rådande forskningstraditioner, (3) dokumenterad förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, (4) dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, (5) samt förutom djup även dokumenterad bredd i forskningen. Även god och dokumenterad förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen är av stor betydelse.

Den sökande ska också visa god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

Den sökande ska också visa god förmåga till att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet, samt god förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Undervisning förekommer på svenska och engelska. Personer som sedan tidigare inte behärskar ett skandinaviskt språk förväntas, inom de två första anställningsåren, tillägna sig kunskaper i svenska på den nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom utbildning och administration. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som kan hämtas på

https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf

En sökande kan skicka in maximalt 15 publikationer.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen MyNetwork.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2500
Kontakt
  • Ulrika Holgersson, Ulrika.Holgersson@kom.lu.se
Publicerat 2021-07-09
Sista ansökningsdag 2021-09-30

Tillbaka till lediga jobb