Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Utlysning av postdoktorstjänster med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling: Naturbaserade lösningar i knutpunkten mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. Mer information om forskningsprogrammet finns här: https://www.sustainability.lu.se/researchers/available-positions

Vi välkomnar nu sökanden som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030 att ansöka till postdoktorstjänsterna med startdatum 2022-01-01.

Projektinformation

I detta projekt kommer forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten, LTH, och Medicinska fakulteten tillsammans utveckla ett konceptuellt ramverk för hur naturbaserade lösningar – insatser som möjliggör skydd, hållbart nyttjande och restaurering av naturliga eller skötta ekosystem – kan generera synergier och mildra svåra avvägningar mellan bevarande av biologisk mångfald, klimatåtgärder, folkhälsa och mänskligt välmående. I ramverket kommer vi använda kunskap om biologisk mångfald, ekologiska processer, miljöpsykologi, och epidemiologi för att hitta en gemensam väg framåt för att bemöta dessa globala utmaningar i praktiken. Vi rekryterar nu tre postdoktorer som tillsammans kommer att koordinera forskningen i projektet.

Detta är ett tvärvetenskapligt projekt, som från sin start kommer att integrera de olika forskningsdisciplinerna genom att de medverkande forskarna informerar om sina respektive forskningsfält och gemensamt identifierar möjliga länkar mellan olika effektmått och relevanta företeelser. Detta görs för att utveckla en gemensam förståelse för hur de olika effektmåtten hänger ihop mekanistiskt och en förståelse för uppgiften i fråga. Inledningsvis kommer projektgruppen att systematiskt kartlägga befintliga evidens för hur avvägningar och synergier mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa kan påverkas av naturbaserade lösningar.

Postdoc-tjänsten (2 år) vid Medicinska fakulteten kommer att placeras vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, och kommer att fungera som koordinator för den epidemiologiska expertisen inom projektet. För denna uppgift söker vi en epidemiolog, folkhälsovetare eller liknande, med god förståelse för vetenskapliga metoder för kunskapssyntes, ett stort intresse för tvärvetenskaplig forskning, ett engagemang för att utveckla evidensbaserade och multifunktionella lösningar på globala utmaningar om hållbarhet och folkhälsa, och en motivation att bidra till utvecklingen av ett nytt forskningsfält inom klimat-biologisk mångfald-folkhälsa. En viktig aspekt av detta är hur socioekonomiska förhållanden, livsstil och andra faktorer på individ- och folkhälsonivå interagerar med den byggda och naturliga miljön i vid bemärkelse för att öka risken för eller skydda mot kroniska sjukdomar, inklusive fetma, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och andra associerade hälsoproblem.

Kvalifikationer

Med postdoktor avses en arbetstagare som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid anställning som postdoktor gäller följande bedömningsgrund:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga.

Vid anställning som postdoktor ska främst vetenskaplig förmåga beaktas. I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

 • Doktorsexamen i epidemiologi, folkhälsa eller annan relevant subdisciplin inom medicinsk vetenskap eller samhällsvetenskap
 • Dokumenterad kunskap och erfarenhet av forskning inom epidemiologi, folkhälsa eller relaterad underdisciplin
 • Erfarenhet av kunskapssyntes (t.ex. systematiska litteraturöversikter, meta-analys)
 • Dokumenterad förmåga att producera och publicera högkvalitativ forskning
 • Utmärkt förmåga att arbeta i ett team
 • Behärska talad och skriven engelska

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är kunnig, samarbetsvillig, erfaren i team-arbete och miljöintresserad.

Meriterande för anställningen är:

 • Erfarenhet av att använda register, biobanker eller andra stora datakällor för forskning
 • Erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete
 • Erfarenhet av miljöepidemiologi/medicin, socialepidemiologi/medicin, rumslig (spatial) epidemiologi/humangeografi och GIS, eller forskning om klimatförändringar
 • Erfarenhet från utvärdering av samhällsbaserade interventioner
 • Erfarenhet av samarbete med företrädare för intresse- och brukaorganisationer

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV och examensbevis för doktorsexamen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2575
Kontakt
 • Peter Nilsson, professor, +46704503456
 • Henrik Smith, professor, +46462229379
 • Linnea Gard, personalsamordnare, +4640391071
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-08-30
Sista ansökningsdag 2021-10-10

Tillbaka till lediga jobb