Lunds universitet, Humaniora & teologi, Arkeologi & antikens historia

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet är en av de äldsta och största arkeologiska institutionerna i Sverige, och en av de 100 främsta i världen enligt QS World University Ranking. Vi erbjuder en vital miljö för forskning och undervisning och har gjort så sedan 1805.

Institutionen består i dag av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi. Ämnena samverkar med varandra, samtidigt som de har olika idéhistorisk bakgrund och delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv. Detta är institutionens styrka ur både forsknings- och utbildningssynpunkt. Våra studenter väljer därför ofta att kombinera våra olika ämnen i sina studier för att få en personligt anpassad examen.

Forskningsprojekt

Vi utlyser nu en tvåårig anställning som postdoktor som ska söka rekonstruera den tidiga stenålderns landskap i regionen runt Kattegatt. Kattegatt-regionen var central i den postglaciala återkoloniseringen av norra Europa efter en tid av stora klimatsvängningar som påverkade människors levnadsvillkor. Mer sentida landhöjning i kombination med stigande havsvattennivåer har fragmenterat de arkeologiska lämningarna till en komplex mosaik av stenåldersmiljöer belägna såväl under dagens havsyta, i kustnära områden eller i det som idag är lämningar i inlandet. Detta komplicerar möjligheterna att få en uppdaterad och övergripande förståelse av den tidiga stenålderns samhällen. Skilda nationella forskningstraditioner har ytterligare försvårat tolkningen av materialen. Nu har dock sammanfallande forskningsintressen mellan universiteten i Lund och Århus för att förbättra den arkeologiska förståelsen av regionen runt Kattegatt, stimulerat ny forskning. Detta stärkta samarbete ger den aktuella postdoktorn ett brett akademiskt nätverk att verka inom.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att kunna identifiera och utveckla nya forskningsteman som ligger i linje med det projekt som drives gemensamt mellan universiteten i Lund och Århus. Målet med projektet är att skapa ny syntetiserande forskning över Kattegatt-regionens senglaciala och tidig-Holocena arkeologiska och miljöarkeologiska källmaterial. Vid sidan av att utveckla sin egen forskning, förväntas postdoktorn under det första året nära samarbeta med andra projektmedlemmar i Lund och Århus för att integrera arkeologiska, paleoekologiska och andra källmaterial från regionen.

Projektet har redan tillgång till en stor mängd data och rapporter från offentliga och kommersiella aktörer inom arkeologi och miljöforskning, vilken kommer att användas. Här inkluderas data från pågående projekt kring arkeologiska undervattenslandskap, som fortfarande väntar på analys. Dessa olika datatyper kommer att kombineras med information från omgivande landområden i norra och östra Danmark samt västra och södra Sverige. Ett inledande mål för projektet är att skapa en serie tematiska ”tidskartor” som rekonstruerar förändringar av strandlinjer, topografi och bosättning vid skilda tidpunkter, genom att studera spridning av exempelvis boplatser och andra typer av platser som påvisar mänsklig påverkan (fynd av litiskt material, artefakter i organiskt material, ekofakter). Dessa platser kan idag både ligga på land och under vatten. Den här typen av uppdaterade rumsligt-kronologiska ramverk kommer sedan att ligga till grund för fortsatta prospekteringar och fältarbeten i regionen runt Kattegatt.

Det andra året är friare och tillåter postdoktorn att självständigt arbeta med sitt forskningstema som bör ligga i linje med det övergripande projektet. Postdoktorn kommer även att bli inblandad i arbetet med större forskningsansökningar kring den tidiga stenålderns landskap runt Kattegatt (nationella forskningsfinansiärer, Horizon Europe program etc.).

Den sökande bör ha ett forskningsfokus inom stenåldersarkeologin. Bred kunskap om skandinavisk förhistoria och kunskap om arbete med GIS är önskvärt. Anställningen inbegriper framför allt analysarbete samt syntetisering av existerande data som huvudsakligen har publicerats på något av de skandinaviska språken. Kunskaper i dykning/marinarkeologi krävs således inte.

Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom eller dylikt insändas i samband med ansökan. Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

Särskilt meriterande i fallande ordning:

 • Förmåga att identifiera och formulera nya forskningsfrågor inom området stenåldersarkeologi
 • Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning, som integrerar humanistiska teman med data, metoder och tekniker från olika naturvetenskaper
 • Vana att arbeta med regionala data och kunskap om hur dessa bearbetas i GIS, eller via andra metoder/angreppssätt som kan bidra till att projektets mål nås
 • Förmåga att både kunna arbeta självständigt och i ett internationellt tvärvetenskapligt sammanhang

Instruktioner för ansökan inklusive forskningsplan

Ansökan ska innehålla följande:

 • curriculum vitae (CV)
 • kopia av doktorsexamen
 • publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
 • undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

 • syfte och frågeställning
 • teori och metod
 • relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets
  internationellt viktigaste arbeten
 • tidsplan och förväntade resultat
 • den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid enligt ”Slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, SACO-S och SEKO). Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 Februari 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2599
Kontakt
 • Martin Hansson, prefekt, https://www.ark.lu.se/person/MartinHansson/
 • Peter Jordan, professor, https://www.ark.lu.se/person/PeterJordan/
 • Johanna Johansson, fakultetskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/JohannaJohansson/
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2021-09-08
Sista ansökningsdag 2021-11-01

Tillbaka till lediga jobb