Lund University, Centre for Environmental and Climate Science

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Utlysning av postdoktorstjänster med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling: Naturbaserade lösningar i knutpunkten mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. Mer information om forskningsprogrammet finns här: https://www.sustainability.lu.se/researchers/available-positions

Vi välkomnar nu sökanden som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030 att ansöka till postdoktorstjänsterna.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

I detta projekt kommer forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten, LTH, och Medicinska fakulteten tillsammans utveckla ett konceptuellt ramverk för hur naturbaserade lösningar – insatser som möjliggör skydd, hållbart nyttjande och restaurering av naturliga eller skötta ekosystem – kan generera synergier och mildra svåra avvägningar mellan bevarande av biologisk mångfald, klimatåtgärder, folkhälsa och mänskligt välmående. I ramverket kommer vi använda kunskap om biologisk mångfald, ekologiska processer, miljöpsykologi, och epidemiologi för att hitta en gemensam väg framåt för att bemöta dessa globala utmaningar i praktiken. Vi rekryterar nu tre postdoktorer som tillsammans kommer att koordinera forskningen i projektet.

Detta är ett tvärvetenskapligt projekt, som från sin start kommer att integrera de olika forskningsdisciplinerna genom att de medverkande forskarna informerar om sina respektive forskningsfält och gemensamt identifierar möjliga länkar mellan olika effektmått. Detta görs för att utveckla en gemensam förståelse för hur de olika effektmåtten hänger ihop mekanistiskt och en förståelse för uppgiften i fråga. Inledningsvis kommer projektgruppen att systematiskt kartlägga befintliga evidens för hur avvägningar och synexrgier mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa kan påverkas av naturbaserade lösningar. Den postdoktor som anställs vid Naturvetenskapliga fakulteten kommer att placeras vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) och kommer att koordinera projektets ekologiska expertis.

Kvalifikationer
Till detta arbete söker vi en ekolog, miljövetare eller dylikt, med god förståelse för vetenskapliga metoder relaterade till kunskapssyntes, ett starkt intresse för tvärvetenskaplig forskning, ett intresse för att utveckla evidensbaserade och multifunktionella lösningar på globala hållbarhets- och folkhälsoutmaningar, och en motivation att bidra till utvecklingen av ett nytt forskningsfält i knutpunkten mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa. Vi lägger stor vikt vid personliga kvalifikationer, där den framgångsrika kandidaten är noggrann, strukturerad, tar stort personligt ansvar både individuellt och för samarbetet med en större forskargrupp.

Krav

 • Doktorsexamen i ekologi, miljövetenskap, eller liknande
 • Dokumenterad kunskap om biologisk mångfald, bevarandebiologi, ekosystemekologi eller relaterade ämnen
 • Erfarenhet av kunskapssyntes (t.ex. systematisk review av litteratur, metaanalys)
 • Dokumenterade färdigheter i att producera och publicera forskning av hög kvalitet
 • Utmärkt förmåga att arbeta i lag
 • Utmärkta färdigheter i engelska (skriftlig och muntlig)

Meriter

 • Erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete
 • Tidigare arbete med naturbaserade lösningar
 • Tidigare erfarenhet av samverkan med avnämare
 • Färdigheter i svenska

Bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01 till och med 2023-12-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2602
Kontakt
 • Henrik Smith, professor, +46 46 222 93 79, henrik.smith@cec.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-08-30
Sista ansökningsdag 2021-10-10

Tillbaka till lediga jobb