Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Lunds universitet är ett fullskaligt och forskningsintensivt universitet, och ingår som enda svenska universitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21 (U21). Lunds universitet har partneruniversitet i närmare 70 länder, och attraherar flest internationella studenter av alla svenska universitet.

Juridiska fakulteten kännetecknas av internationalisering, sammanflätning av utbildning och forskning, tvärvetenskap samt nära och gränsöverskridande samverkan med det omgivande samhället. Fakultetens forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå präglas av internationalisering, och vid sidan av juristprogrammet erbjuds också flera internationella mastersprogram. Lunds universitet och den Juridiska fakulteten erbjuder en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö i den bredare dynamiska vetenskaps- och innovationsregion som Öresundsregionen utgör.

Ämne

Medicinsk rätt

Ämnesbeskrivning

Ämnet medicinsk rätt innefattar olika rättsliga aspekter av internationella, nationella, lokala och privata funktioner och aktiviteter relaterade till människors hälsa. Medicinsk rätt väcker ofta frågor om grundläggande mänskliga rättigheter, såsom rätten till liv, bästa möjliga hälsa, skydd mot omänsklig och förnedrande behandling, skydd av enskildas integritet och skydd mot frihetsberövande. Ämnet behandlar frågor som påverkar människor i olika och sårbara skeden av livet. Många områden inom den medicinska rätten rör skyddet av individens liv, integritet och människovärde. Den medicinska rätten innefattar även offentliga insatser för att förebygga eller hantera hälsorelaterade problem genom allmänna bidrag eller åtgärder i ett samhälle. Medicinsk rätt antar inte sällan tvärvetenskapliga perspektiv, såsom medicinsk etik, global hälsa och medicinsk teknik.

COVID19-pandemin illustrerar den medicinska rättens centrala roll i samhället, dess aktualitet och dess mångfacetterade plats på den rättsliga kartan. Här finns många aktuella frågor kopplade till pandemier, framtida kriser och global hälsa. En aktuell fråga handlar om hur man genom reglering ska uppfylla samhällets mål i händelse av en framtida pandemi för att minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen och andra negativa konsekvenser för individen och samhället. Restriktioner genom lagstiftning och andra offentliga åtgärder för att bekämpa och pandemier kan ha både en positiv och negativ inverkan på folkhälsan. Till exempel kan åtgärderna motverka spridningen av viruset men också leda till begränsningar i grundläggande demokratiska friheter och rättigheter, fri rörlighet och personlig integritet. Här finns ett behov av forskning om relationen mellan samhället och individen, kopplad till en rättslig ram rörande rättigheter och ansvar. Pandemikrisen har rättsliga såväl som etiska dimensioner på kort och lång sikt. Vilka värderingar som bör värnas, vilka principer som ska styra beslutsfattandet på kort och lång sikt och på vilka grunder är centrala frågor för olika rättsliga och etiska perspektiv vid globala hälsokriser. Rättsliga analyser av individers respektive samhällets sårbarhet och är också centrala.

Anställningen finansieras av och är en del av EU: s forskningsprogram ”The European Alliance for Global Health - Transformation through Joint Research and Innovation Action” (EUGLOHRIA) med forskare från fem europeiska universitet, inklusive Lunds universitet. Programmet rör forskning som tar itu med globala hälsoutmaningar och frågor som rör hanteringen av globala hälsokriser, detta särskilt mot bakgrund av COVID19-pandemin. Detta tvärvetenskapliga forskningsprogram har en gemensam agenda för forskning om pandemier med fokus på COVID19 och dess konsekvenser. Postdoc-forskaren kommer att ingå i den svenska forskargruppen med ett individuellt projekt (egendesignat eller i samarbete med forskargruppen). Forskarna vid Lunds universitet är professor Titti Mattsson (offentlig rätt), professor Jessica Almqvist (human rights) och professor Nils-Eric Sahlin (medicinsk etik). Tjänsten kommer att placeras vid Health Law Research Center vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. För mer information, se https://www.law.lu.se/#!healthlaw.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning men även undervisning upp till 20 procent av arbetstiden samt samverkan med det omgivande samhället ingår.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Inom ramen för anställningen bereds möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tre veckor.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt en juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

För postdoktor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställning som postdoktor är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper i och intresse för ett projektämne som är i linje med EUGLOHRIA forskningsprogram (global hälsa, EU medicinsk rätt, medicinsk etik etc). Det är också en fördel om forskaren har viss erfarenhet av och intresses för att arbeta i en projektgrupp.

Ansökningsprocess

Ansökan ska innehålla följande:

 • personligt brev
 • kortfattad curriculum vitae (CV)
 • fullständig publikationslista
 • kopia på doktorsexamensbevis
 • intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för anställningen
 • plan över forskningsprojekt (inklusive publikationsplan) som sökande önskar arbeta med under tiden som postdoktor (högst fem sidor)
 • förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga två vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa
 • de åberopade vetenskapliga arbetena
 • kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Varaktighet

Tidsbegränsad anställning, två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Villkor

Anställningen regleras av ett kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 december 2021 enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2623
Kontakt
 • Titti Mattsson, professor, +46462221024, titti.mattsson@jur.lu.se
 • Ulf Maunsbach, prefekt , +462221039, ulf.maunsbach@jur.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-08-19
Sista ansökningsdag 2021-09-30

Tillbaka till lediga jobb