Lunds universitet, LTH, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Utlysning för doktorandtjänst inom Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet

Ämnesbeskrivning
Miljöpsykologi handlar om hur människan upplever sin omgivning och påverkas av den, samt hur människan genom sitt beteende själv påverkar miljön. Ämnet behandlar både den fysiska och den sociala miljön och samspelet mellan dem. För närvarande bedrivs forskning om samspelet mellan människan och belysning, upplevelse av stadsmiljö och mobilitet, människans roll för energieffektivitet i byggnader, samt allmänhetens syn på viltförvaltning. Forskningsresultaten bidrar till förståelsen av individens roll för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Arbetsuppgifter
Anställningen är placerad vid forskargruppen i miljöpsykologi, Institutionen för arkitektur och byggd miljö. Anställningen och ingår i Lunds universitets Forskarskola Agenda 2030 https://www.sustainability.lu.se/education/agenda-2030-graduate-school och är del av  NorDark-projektet https://www.nordforsk.org/projects/unconventional-methods-inform-sustainable-design-mediating-needs-people-and-nature-nordic

Forskarskolan har doktorander anslutna till universitetets alla fakulteter. Du kommer att tillhöra en ämnesspecifik forskarutbildning och samtidigt delta i två av de universitetsgemensamma tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, som har utvecklats med utgångspunkt i de utmaningar som definieras i de globala målen. Kurserna ger dig stora möjligheter att utveckla nya former av ämnesöverskridande samarbeten och förändringsarbete. Utöver forskarutbildningskurserna kommer du att delta i andra aktiviteter som kopplas till forskarskolan för att aktivt bidra till den globala hållbarhetsagendan och till att förflytta forskningsfronten kring frågor som rör Agenda 2030, exempelvis genom seminarier, konferenser, studieresor och samarbeten med olika samhällsaktörer.

NorDark-projektet är tvärvetenskaplig och syftar till att utveckla verktyg och ge vägledning om utomhusbelysning som tar hänsyn till både djur och människors behov. Projektet skall bidra med ny kunskap och teknik som bidrar till att utforma hållbara stadsmiljöer under dygnets mörka timmar. Miljöpsykologi bidrar med psykologisk teori och metod för att studera vad som utgör tillfredsställande belysning för människor i städers grönområden. Miljöpsykologiska perspektiv tillämpas för att skapa balans mellan belysta och mörka platser samt  för att förstå hur  belysningen kan gestaltas i förhållande till växter och djur i omgivningen.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I forskningen ingår litteraturstudier, fältarbete med kvantitativa och kvalitativa metoder i Uppsala, Sverige och Ålesund, Norge, analys och skrivande.  I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Miljöpsykologi  uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Universitets-/högskoleutbildning i miljöpsykologi
 • Erfarenhet av flervetenskapligt samarbete
 • Erfarenhet av datainsamling i fält samt kvantitativ och kvalitativ analys
 • Universitets-högskoleutbildning i psykologi eller motsvarande, eller ekologi eller ljus och belysning med omfattande erfarenhet av beteendevetenskap.
 • Grundläggande kunskaper i svenska

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla Ett introduktionsbrev (500-750 ord) med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund.

Beskriv kortfattat varför du är intresserad av forskarutbildning vid Lunds universitet. Utifrån din ämnesbakgrund, beskriv hur du genom Forskarskolan Agenda 2030 kan bidra till nytänkande och gränsöverskridande forskning som kopplar till Agenda 2030? Hur kan dina erfarenheter kopplas till forskarskolan/Agenda 2030?

Om tillämpligt inkludera MA examensarbete/uppsats. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2626
Kontakt
 • Rifa Maliqi, +46462220505
 • Maria Johansson, +46462227169
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-08-30
Sista ansökningsdag 2021-10-11

Tillbaka till lediga jobb