Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. Mer information om forskningsprogrammet finns här: https://www.sustainability.lu.se/researchers/available-positions.

Vi välkomnar nu sökanden som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030 att ansöka till postdoktorstjänsterna. Vi söker totalt tre postdoktorer. En anställs vid Socialhögskolan, en vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, och en vid Företagsekonomiska institutionen.

Om projektet
Välfärdssystemen i OECD -länder inklusive Sverige står inför en rad utmaningar, som till exempel ökand ojämlikhet, demografiska förändringar och olika miljökriser, vilka sannolikt kommer öka efterfrågan på välfärd. Ekonomisk tillväxt är inte längre en hållbar lösning på dessa problem eftersom endast ett fåtal länder har lyckats frikoppla ekonomisk tillväxt från sitt ekologiska fotavtryck och sina utsläpp av växthusgaser, och även i de fall där detta har uppnåtts är utsläppsnivåerna för långsamma för att matcha Parisavtalets klimatmål. Det är därför absolut nödvändigt att överväga hur välfärdssystemen kan hantera de nämnda utmaningarna i avsaknad av ekonomisk tillväxt.

Detta projekt tillämpar metodologisk pluralism och bygger på litteratur, policyöversikter, statistiska analyser, scenariobyggande och expertforum. Baserat på samarbete med lokala, nationella och europeiska intressenter samt med en internationell akademiskt råd med några av världens ledande experter på området, utvecklar och utvärderar detta projekt sätt att frikoppla välfärd från ekonomisk tillväxt genom att fokusera på olika aspekter av välfärdssystemet, både vad gäller "utbudet" av välfärd (fiskala och skatterelaterade aspekter) och ”efterfrågan” av välfärdstjänster (t ex kopplat till arbetsmarknaden, hälso- och omsorgssektorer, samhälls-, utbildnings- och miljö- och fysisk planeringsrelaterade).

I projektet samlas forskare från samhällsvetenskap (Prof Max Koch, max.koch@soch.lu.se och Dr Mine Islar, Lunds universitetscentrum för hållbarhetsstudier, mine.islar@lucsus.lu.se), miljövetenskap (Dr Johanna Alkan-Olsson, johanna.alkan_olsson@cec.lu.se) och ekonomi (Dr Alexander Paulsson, alexander.paulsson@fek.lu.se). Lunds universitets finansiering är grunden för inrättandet av en ny tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Vi söker tre postdoktor för att anställas vid Socialhögskolan (prof Max Koch, projektledare), Center for Environmental and Climate Science (Dr Johanna Alkan-Olsson,) och Företagsekonomiska institutionen (Dr Alexander Paulsson) år 2022 och 2023. Vi vill locka innovativa forskare med bakgrund inom och expertis från samhällsvetenskap (sociologi, socialpolitik, hållbar välfärd), naturvetenskap inklusive de tvärvetenskapliga områdena miljö- och hållbarhetsvetenskap, samt ekologisk ekonomi och heterodox företagsekonomi, inklusive nerväxt.

Arbetsuppgifter
Baserat på det övergripande projektets syfte kommer vi tillsammans att definiera detaljerna för varje postdoktors projekt och hela projektgruppen kommer att interagera genom regelbundna möten. Postdoktorerna kommer att dela sin arbetstid mellan gemensamma projektuppgifter å ena sidan och egna initiativ för att utveckla sin forskningsprofil inom projektets bredare ramar å andra sidan. Du ska inkludera en forskningsplan på cirka 2500 ord där du beskriver hur du passar in i det övergripande projektet och hur du planerar att utveckla din egna forskning. Det beviljade projektförslaget kan erhållas genom att kontakta någon av forskargruppens medlemmar.

Behörighet
För att kvalificeras för anställning som postdoktor måste kandidaten ha en doktorsexamen i organisationsstudier, ekologisk ekonomi, sociologi, statsvetenskap, miljövetenskap eller annan relevant disciplin för högst tre år sedan (om inte sökanden har varit föräldraledig eller ledig pga. sjukdom). Den sökande måste inneha en doktorsexamen vid ansökan eller vid deadline för ansökningen för att kunna söka.

Krav
För kunna anställas som postdoktor måste kandidaten visa en god förmåga att utveckla och utföra högkvalitativ forskning och undervisning.

Kandidaten måste ha:
• Tidigare forskning och publikationer i internationella vetenskapliga granskade tidskrifter.
• Dokumenterad erfarenhet (som visas av tidigare publikationer) inom relevanta områden.
• Bred bekantskap med litteraturen om hållbar välfärd, ekologisk ekonomi, nerväxt och liknande områden
• Förmåga att arbeta tillsammans med både akademiker och praktiker
• Mycket god kunskap i engelska (muntligt och skriftligt)

Bedömningskriterier
De viktigaste urvalskriterierna är forskningskunskaper, visad relevans för ämnesbeskrivningen och uppfyllandet av behörighetskraven. Förmågan att bedriva forskning självständigt och förmåga att delta i forskningssamarbeten, är mycket viktigt.

Anställningsvillkor
Tjänsten som postdoktor är en tidsbegränsad, tvåårig heltidsanställning vid Socialhögskolan, Center for Environmental and Climate Science och Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. Den framgångsrika kandidaten förväntas arbeta heltid i Lund under befattningen.

Ansökningsförfarande
Endast onlineansökningar accepteras. Din ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla följande dokument:

• Ett komplett ansökningsformulär.
• Introduktionsbrev (max 2 sidor) som innehåller en presentation av sökanden, viktiga kvalifikationer, vilket projekt den sökande söker och en kort beskrivning av varför den sökande är intresserad av projektet.
• Forskningsplan på högst 2500 ord som beskriver forskningsidéerna, potentiella forskningsfrågor och en genomgång av relevant litteratur.
• Examensbevis för din doktorsexamen
• En kort sammanfattning av doktorsavhandlingen på en sida
• Curriculum Vitae
• Lista över publikationer
• Kopior av intyg, certifikat och kopior av andra dokument som du vill inkludera i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Referensnummer PA2021/2641
Kontakt
  • Max Koch, Professor , max.koch@soch.lu.se
  • Johanna Alkan Olsson, Universitetslektor, johanna.alkan_olsson@cec.lu.se
  • Alexander Paulsson, Docent, alexander.paulsson@fek.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2021-08-30
Sista ansökningsdag 2021-10-10

Tillbaka till lediga jobb