Lunds Tekniska Högskola, LTH, Institutionen för maskinvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Utlysning för doktorandtjänst inom Lunds universitets forskarskola Agenda 2030

Om forskarskolan
Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit under och lovat att införliva. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar, hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.

Vi välkomnar nu sökanden till forskarskolan från olika ämnesbakgrunder som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030. Forskarskolan Agenda 2030 ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper.

Forskarskolan har doktorander anslutna till universitetets alla fakulteter. Du kommer att tillhöra en ämnesspecifik forskarutbildning och samtidigt delta i universitetsgemensamma tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, som har utvecklats med utgångspunkt i de utmaningar som definieras i de globala målen. Kurserna ger dig stora möjligheter att utveckla nya former av ämnesöverskridande samarbeten och förändringsarbete. Utöver forskarutbildningskurserna kommer du att delta i andra aktiviteter som kopplas till forskarskolan för att aktivt bidra till den globala hållbarhetsagendan och till att förflytta forskningsfronten kring frågor som rör Agenda 2030, exempelvis genom seminarier, konferenser, studieresor och samarbeten med olika samhällsaktörer.

Ansökningsprocesserna och grundläggande behörighetskrav för respektive doktorandtjänst kan se olika ut beroende på vilken fakultet och institution som är ansvarig för anställningen.

Mer information om Forskarskolan Agenda 2030 finns här:
https://www.sustainability.lu.se/education/agenda-2030-graduate-school

Ämnesbeskrivning
Forskarutbildningsämnet och inriktningen är maskinvetenskaper med fokus på hållbar cirkulär ekonomi av gjutna material. Visionen om cirkulär ekonomi är en viktig strategi i arbetet med att förverkliga ett hållbart samhälle. Med dagens återvinningsmetoder av stål, järn och aluminium går betydande värden och resurser förlorade. En anledning är att extra legeringselement och föroreningar införs i de återvunna materialen som bidrar till värdeförluster både relaterade till det onödigt tillsatta materialet men också på grund av förändrade materialegenskaper relaterade till föroreningarna. För närvarande löses dessa problem huvudsakligen genom att lägga till mer jungfruligt material som hindrar cirkulär ekonomi och ökar resursanvändningen av primära material.

För att stödja en hållbar cirkulär ekonomi och bidra till att nå målen för hållbar utveckling nummer 9 och 12, syftar detta doktorandprojekt till att undersöka effekterna av dagens återvinning. Inte bara ekonomi och hållbarhet relaterad till resursanvändning utan också när det gäller materialkvalitet och egenskaper. Bättre materialspecifikationer och efterfrågan från tillverkningsföretag på material med låga nivåer av extra legeringselement är ett steg för att nå en hållbar cirkulär ekonomi. Ett annat resultat är att föreslå riktlinjer för återvinning av specifika material för att minska, eller till och med eliminera behovet av att späda ut med jungfruligt material. Fokus kommer att vara gjutna material i komponenter som är viktiga för elektrifiering av fordon som tillverkas vid bearbetning.

Projektet kommer att vara tvärvetenskapligt inklusive både teoretiska och experimentella studier som omfattar materialanalyser med hjälp av t.ex. elektronmikroskopi, masspektrometri och synkrotronförsök (MAX IV), bearbetbarhet och processdatastudier samt produktionssystemstudier relaterade till kostnad och hållbar resursanvändning med hjälp av LCA.

Arbetsuppgifter
Doktorandens huvuduppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier som inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. I projektet kommer doktoranderna att genomföra teoretiska studier relaterade till materialegenskaper, producerbarhet och hållbarhet, utföra materialundersökning inklusive materialinsamling hos industripartners, utföra bearbetning och materialegenskapstester samt provberedning och mikroskopi. Studien kommer också att omfatta ekonomiska analyser och LCA av utvalda material som kommer att omfatta intervjuer och samarbete med industriella partners.

I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarstudier i ämnet Maskinvetenskaper uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet (t.ex. materialteknik, materialvetenskap eller produktionsteknik med fokus inom materialteknik), varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller;
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
 • Mycket goda kunskaper och insikter om metallstrukturer och egenskaper

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter som är relevanta för avhandlingsprojektet och ämnet;
  -vara bekant med tekniker för materialkarakterisering och provberedning
  -ha kunskap inom bearbetning, både teoretisk och operativ
  -ha insikter och kunskap om industriella kostnadsdrivare relaterade till produktion
  -ha kunskaper och färdigheter inom LCA.
 • Skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Kunna arbeta självständigt och vara aktiv i att fatta beslut och lösa problem som uppstår.
 • Annan erfarenhet som kan vara relevant för doktorandutbildningen, t.ex. yrkeserfarenhet från utbildning, produktionsteknik och materialanalyser.

Övriga meriter:

 • Erfarenheter och/eller kunskaper i aktiv skriftlig och/eller muntlig kommunikation till intressenter, till exempel: seminarier, kommunikation på hemsidor, ledarskap i workshops etc.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation i svenska för industriellt samarbete i projektet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Tjänsten kräver en grundlig bakgrund inom materialteknik/vetenskap men projektet kommer att omfatta system- och tillverkningstekniska perspektiv. Beskriv din syn på behovet av att göra en övergång till dessa områden. Beskriv också hur du genom forskarskolan kan bidra till nytänkande och gränsöverskridande forskning kopplad till 2030-agendan. Hur kan dina erfarenheter kopplas till forskarskolan/2030 -agendan?

Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 1 jan 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2651
Kontakt
 • Jan-Eric Ståhl, jan-eric.stahl@iprod.lth.se
 • Christina Windmark, christina.windmark@iprod.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-08-30
Sista ansökningsdag 2021-09-30

Tillbaka till lediga jobb