Lund University, Faculty of Science, Department of Geology

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Tjänsten är en fyraårig doktorandtjänst i miljövetenskap med anställning vid Geologiska institutionen. Forskarutbildningen i miljövetenskap ges vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), och doktoranden kommer även att ingå i Lunds universitets forskarskola Agenda 2030. Doktoranden kommer att delta i aktiviteter bedrivna inom ramen för både forskarutbildningen och forskarskolan.

Om forskarskolan
Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå målen har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera hållbarhetsmålen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar, hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.

Vi välkomnar nu sökanden till forskarskolan från olika ämnesbakgrunder som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030. Forskarskolan Agenda 2030 ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper.

Forskarskolan har doktorander anslutna till universitetets alla fakulteter. Du kommer att tillhöra Naturvetenskapliga fakulteten och forskarutbildningen i miljövetenskap vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC). Samtidigt kommer du i två av de universitetsgemensamma tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, som har utvecklats med utgångspunkt i de utmaningar som definieras i de globala målen. Kurserna ger dig stora möjligheter att utveckla nya former av ämnesöverskridande samarbeten och förändringsarbete. Utöver forskarutbildningskurserna kommer du att delta i andra aktiviteter som kopplas till forskarskolan för att aktivt bidra till den globala hållbarhetsagendan och till att förflytta forskningsfronten kring frågor som rör Agenda 2030, exempelvis genom seminarier, konferenser, studieresor och samarbeten med olika samhällsaktörer.

Mer information om Forskarskolan Agenda 2030 finns här:
https://www.sustainability.lu.se/education/agenda-2030-graduate-school

Läs mer om forskarutbildningen i miljövetenskap här: https://www.cec.lu.se/education/postgraduate-studies/phd-programme-environmental-science

Om forskningsprojektet
Grundvattnet är ofta osynligt i samhället. Syftet med forskningsprojektet är att synliggöra dessa osynliga grundvattenresursers hållbarhet och bestämma kostnaderna för vattenanvändning i framtiden för olika scenarier. Projektet strävar efter att undersöka kostnaden för att vidta åtgärder för att skydda våra grundvattenresurser, alternativt att inte agera alls, för att förhindra potentiella föroreningar eller överutnyttjande av våra grundvattenvattenresurser, och på så sätt äventyra en hållbar vattenförsörjning. Valen får olika ekonomiska och tekniska konsekvenser för olika generationer. För att främja arbetet med hållbara vattenresurser och säkra rent vatten och sanitet för alla och speciellt för att uppfylla mål sex i Agenda 2030, måste vi vidta åtgärder och belysa vikten av att förstå vattensystemens natur och hur vi överför kunskap och medvetenhet i beslutsprocesser om hur vi ska hantera våra vattenresurser hållbart. I detta projekt kommer doktoranden att fokusera på vilken kunskap som behövs för att vidta vetenskapligt sunda åtgärder vad gäller vattenskydd för hållbara vattenresurser och hur denna kunskap kan överföras till beslutsfattarna.

Projektgruppen och handledarna består av experter inom hydrogeologi med fokus på konceptualisering av grundvattensystem, spridning av föroreningar och sanering av förorenade platser, men också av offentlig förvaltning, styrning, kontroll och ansvar, vattensäkerhet och katastrofhantering samt hantering av vattenförsörjning och vattenreningstekniker. Projektet är ett samarbete mellan Naturvetenskapliga fakulteten, Ekonomihögskolan och Tekniska fakulteten vid Lunds universitet, men också externa samhällsaktörer och beslutsfattare.

Arbetsuppgifter
Doktorandens huvuduppgifter är att ägna sig åt forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som kurser och aktiviteter inom forskarutbildningen i miljövetenskap och forskarskolan Agenda 2030. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden. Avdelningsarbetet kompenseras med en förlängning av doktorandanställningen.

Vi söker en doktorand som ska undersöka vilken kunskap som behövs för att vidta vetenskapligt sunda åtgärder med avseende på olika hydrogeologiska förhållanden och vilka vattenskyddsåtgärder som behövs för att uppnå långsiktigt hållbara grundvattenresurser. Olika typer av akviferer behöver olika åtgärder och olika parametrar måste beaktas. För detta behöver simuleringar av olika scenarier utföras för olika tidsperspektiv dels anpassat med avseende på politiska mandatperioder (ca 4 år), generationsperspektiv (ca 20-25 år) och förväntad livslängd på investeringar i vattenresurser (ca 100 år och mer). Konsekvenser av olika alternativ, både vad gäller vattenkvalitet och -kvantitet och ekonomi ska konkretiseras, visualiseras och kommuniceras. Ett avslutande sista steg blir att undersöka hur en dialogprocess och kunskapsöverföring mellan experter inom vattenområdet och de lokala beslutsfattarna bäst kan utformas.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Krav:

 • Universitetsexamen på mastersnivå eller motsvarande inom geologi, geovetenskap, miljövetenskap eller motsvarande relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning
 • Universitetskurser i hydrogeologi motsvarande minst 15 hp
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i språk och skrift
 • Erfarenhet av vetenskapligt skrivande

Meriterande:

 • Goda kunskaper inom numerisk modellering är önskvärt
 • Goda kunskaper inom kemi är önskvärt
 • Ett visat brett intresse för hållbarhetsaspekter i samhället är kvalificerande såväl som intresse för offentlig förvaltning och ekonomi

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Tjänsten innebär ett kreativt och varierat arbete, och doktoranden kommer att bli del i en dynamisk och mångfacetterad forskargrupp. För att bli en framgångsrik doktorand, bör sökanden ha en egen drivkraft och vara hängiven och motiverad att arbeta med miljöforskning. Vi söker en oberoende och kreativ person med ett brett intresse för vetenskap och samhälle, som trivs i en dynamisk forskningsmiljö. Projektet kräver nära samarbete med myndigheter, entreprenörer och konsulter samt svenska och utländska forskare, och därför bör sökanden kunna arbeta både självständigt och i grupp.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan måste vara på engelska och innehålla följande;

Introduktionsbrev med motivering till varför du är intresserad av tjänsten (500-750 ord). Beskriv kort vem du är, varför du är intresserad av forskarutbildning vid Lunds universitet och hur dina erfarenheter kan kopplas till 2030 -agendan. I detta inledande brev ska du också ta hänsyn till följande punkter:

 • Varför är gränsöverskridande forskning kopplad till 2030-agendan intressant för dig?
 • Ange varför forskning i vattenfrågor är viktig för dig och för mänskligheten?
 • Hur började ditt intresse för hydrogeologi?
 • Varför tycker du att numeriska modeller är intressanta och vad förväntar du dig av att arbeta inom området?

CV, examensbevis eller motsvarande samt kontaktuppgifter till minst två referenser från tidigare arbetsgivare/handledare.

MSc-avhandling eller motsvarande.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2022-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2655
Kontakt
 • Charlotte Sparrenbom, Universitetslektor, +46 46 2223954, charlotte.sparrenbom@geol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-08-30
Sista ansökningsdag 2021-09-26

Tillbaka till lediga jobb