Lunds Universitet, LTH, Institutionen för immunteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Utlysning för doktorandtjänst inom Lunds universitets forskarskola Agenda 2030

Om forskarskolan
Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå målen har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar, hållbarhetsfrågor och Agenda 2030. Vi välkomnar nu sökanden till forskarskolan från olika ämnesbakgrunder som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030. Forskarskolan ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper.

Du kommer att tillhöra en ämnesspecifik forskarutbildning och samtidigt delta i universitetsgemensamma tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, som utvecklats med utgångspunkt från de frågeställningar som de globala målen definierar. Kurserna ger dig en stor potential att utveckla nya former av ämnesöverskridande samarbete och förändringsarbete. Utöver forskarutbildningskurserna kommer du att delta i fler aktiviteter som kopplas till forskarskolan för att aktivt delta i den globala hållbarhetsagendan och förflytta forskningsfronten kring frågor som rör Agenda 2030, exempelvis genom seminarier, konferenser, studieresor och samarbeten med olika samhällsaktörer.

Ansökningsprocesserna och grundläggande behörighetskrav för respektive doktorandtjänst kan se olika ut beroende på vilken fakultet och institution som är ansvarig för anställningen. Gemensamt för alla sökande är att ditt forskningsprojekt ska ha en tydlig koppling till Agenda 2030. Alla projektidéer välkomnas, men Agenda 2030s holistiska ansats bör vara en utgångspunkt snarare än fokus på enskilda hållbarhetsmål. Mer information om forskarskolan finns här: https://www.sustainability.lu.se/education/agenda-2030-graduate-school

Tjänsten kommer att vara placerad på Instiutionen för Immunteknologi (www.immun.lth.se) på Medicon Village i Lund och vara del av CREATE Health (www.createhealth.lth.se) och Lunds Universitets cancer center (www.lucc.lu.se). Projektet utförs i samarbete med Skånes Universitetssjukhus (SUS), medicinska fakulteten och Psykologiska Institutionen på Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att fördjupa förståelsen för koppling mellan symtom, psykologisk resiliens och molekylära faktorer hos patienter med kronisk hudcancer. Projektet är kopplat till den kliniska studien BIO-MUSE som nyligen startat på Skånes Universitetssjukhus, där fokus är på att identifiera nya kliniskt relevanta markörer för förbättrat behandlingsval för patienter med T-cells lymfom i huden. Ny forskning visar att den psykologiska resiliensen kan ha en indirekt påverkan på tumörutveckling då immunförsvaret påverkas av mental stress. Därför bör samspelet mellan molekylära och psykologiska faktorer studeras närmare på ett systematiskt sätt.

Arbetsuppgifter
De avgörande frågorna som ska besvaras i projektet är om det finns en korrelation mellan klinisk progression, upplevda symtom/psykologisk resiliens och molekylärt mönster i tumör-immun mikromiljön. Projektet använder sig av helt ny teknik, och den etablerade SpatialOmics@LU infrastrukturen (www.lth.se/spatialomicslu), för att generera unik molekylär information om cellulära samspel mellan tumör och immunförsvar. Olika aspekter av patienternas livskvalité och resiliens mäts genom enkätundersökningar/intervjuer.

Arbetsuppgifterna inkluderar cellbiologiskt och molekylärbiologiskt arbete med cell sortering, vävnadsanalyser och bioinformatik där olika typer av klinisk och biologisk data korreleras.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Immunteknologi uppfyller den som har:

 • minst 240 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet eller motsvarande, eller
 • civilingenjörsexamen eller annan examen på motsvarande nivå med relevans för ämnesområdet

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Omfattande praktisk erfarenhet av cellbiologiskt arbete

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Immunologiska sakkunskaper
 • Praktisk erfarenhet av cell sortering
 • Praktisk erfarenhet av bildanalys/fluroucens mikroskopi
 • Praktisk erfarenhet av bioinformatik (användning av R eller liknande)
 • Dokumenterat tvärvetenskapligt intresse/erfarenhet

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev (500-750 ord) med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt Agenda 2030 forskarskolan, tvärvetenskaplighet och det specifika forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 17 januari 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2667
Kontakt
 • Sara Ek, Professor, sara.ek@immun.lth.se, +46 46 2223824
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-08-30
Sista ansökningsdag 2021-10-04

Tillbaka till lediga jobb