Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Utlysning av postdoktorstjänster med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling: Cirkulärt byggande – fjärrvärme och avfallsmål

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorstjänster inom olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte enbart utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling, utan ska också utgöra en bas för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även postdoktorernas högskolepedagogiska kompetens utvecklas. Mer information om forskningsprogrammet finns här: https://www.sustainability.lu.se/researchers/available-positions

Vi välkomnar nu sökanden som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030 att ansöka till postdoktorstjänsterna.

Projektinformation
Byggindustrin har stor inverkan på de globala koldioxidutsläppen, användningen av naturresurser och produktion av avfall. En drastisk förändring är nödvändig för att ställa om byggindustrin och därmed kunna vara en del av en hållbar framtid. Om byggmaterial kan återanvändas istället för att en nyproducerad vara används minskar miljöpåverkan avsevärt. Att återanvända en byggvara försvåras dock av att byggsektorn är hårt reglerad. Det finns en stor vilja att återanvända material, men att inte använda byggvaror baserade på jungfrulig råvara kan innebära hinder och ett risktagande i en sådan utsträckning att man avstår.

Genom att skapa en stark tvärvetenskaplig forskningsmiljö som tar sig an dessa hinder och utför oberoende forskning vill vi möjliggöra en förflyttning mot en mer cirkulär byggsektor. Inom detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt, med fyra postdoktorer och ledande forskare vid Lunds universitet, fokuserar vi på följande fyra forskningsfrågor: Policys och regelverk, Ansvar och kontraktsformer, Finansiella modeller och marknadsföring och Fjärrvärme och avfallsmål. Med ett team av forskare från flera discipliner som arbetar tillsammans möjliggör vi att postdoktorerna får handledning från många perspektiv. Forskningsfrågorna är en del av ett större sammanhang, där vi vill upprätta ett kompetenscenter för ett cirkulärt byggande vid Lunds universitet. Inom detta centrum delas kunskap mellan akademin, lokalsamhällena och byggbranschen.

För postdoktorn som avser att undersöka fjärrvärme och avfallsmål, ligger fokus på följande:

 • Hur används avfall som energiråvara till fjärrvärme och kraftelsproduktion idag?
 • Kommer fjärrvärme/kraftelsproduktionen påverkas om byggindustrin blir mer cirkulär och i så fall hur?
 • Finns det byggmaterial som bör fortsätta att användas som energikälla istället för att återcirkuleras och i så fall vilka?

LCA-beräkningar kommer att utföras både med bokförings- och konsekvensperspektiv. Med hjälp av dessa kan påverkan från en mer cirkulär byggsektor på energisystemet beräknas och analyseras. I denna studie kommer även analyseras hur de nationella avfallsmålen påverkar energiproduktionen.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning och handledning på grundnivå.
 • Aktivt samarbete inom den tvärvetenskapliga forskargruppen.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • God samarbetsförmåga, driv och självständighet.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av forskning relaterad till ämnet.
 • Erfarenhet av att producera och publicera forskningsresultat.
 • God förmåga att arbeta både självständigt och som en del av en tvärvetenskaplig forskargrupp.
 • God förmåga att samverka med olika samhällsaktörer.
 • God kunskap om den svenska byggbranschen och det svenska byggnadsbeståndet.
 • God kunskap i utförande av livscykelanalyser.
 • God kännedom om det nordeuropeiska energisystemet.
 • Erfarenhet av undervisning i en tvärvetenskaplig miljö.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid med start januari 2022 eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2701
Kontakt
 • Ulla Janson, +46462229658
 • Dennis Johansson, +46462227260
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-08-30
Sista ansökningsdag 2021-09-26

Tillbaka till lediga jobb